Szkoła podstawowa

Wymagane dokumenty:
•    WNIOSEK-skierowanie (z tej strony należy pobrać stosowny wniosek)
•    karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•   Wniosek o zapewnienie dziecku dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły.

Do Ośrodka przyjmowani są również uczniowie z afazją na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.