Regulamin Samorządu Wychowanków

Regulamin

Samorządu Wychowanków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samodyscypliny i samooceny;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę

i grupę;

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami;
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, w tym dbanie o mienie szkolne;
 • Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w organizowaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć;
 • Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność szkolnego wolontariatu;
 • Uczenie odpowiedzialności moralnej oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji, szacunku.

Rozdział I     KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWKSIEGO

Art. 1. Samorząd Wychowanków działa na podstawie Ustawy o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (tj. Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zm.), Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Statutu Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu oraz Regulaminu.

Art. 2. Samorząd Wychowanków (SW) tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (Ośrodek). Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków Ośrodka. Z chwilą odejścia wychowanka z Ośrodka automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3. W ramach SW działa tzw. Mały Samorząd właściwy dla klasy I-VI, który wdraża się w podstawy samorządności i uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w realizacji planu pracy SW (akcje samorządowe, charytatywne, upominki dla pracowników, imprezy okolicznościowe, itp.)

Art. 4. Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych i grup internatowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu Ośrodka – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Ośrodka.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się  w działalność Ośrodka.
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów  i możliwościami Ośrodka.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 7. Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w porozumieniu z Opiekunem SW  i Dyrektorem, w tym współdziałanie z instytucjami organizującymi akcje charytatywne jak również organizowanie i przeprowadzanie własnych inicjatyw wychowanków. 

Art. 5. 1.Samorząd może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  1. wyrażania opinii dotyczącej wychowanków;
  1. udziału w formułowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności Ośrodka;
  1. wnioskowanie do Dyrektora o powoływanie określonego nauczyciela na Opiekuna

SW;

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania własnej gazetki ;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

Ośrodka w porozumieniu z jej Dyrektorem;

 1. prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, w tym prawo do własnych inicjatyw w porozumieniu z Dyrektorem. 
 2. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Ośrodka przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 3. Samorząd może zwracać się do Rady Rodziców w sprawach wsparcia finansowego dla swojej działalności.

Rozdział II     ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

 1. przedstawiciele Samorządów Klasowych 
 2. uczniowie zaangażowani w pracę SW (poczet sztandarowy, poczet flagowy, wolontariusze).

2. Zarząd Samorządu, wybierany jest z Rady SW w składzie:

 1. Przewodniczący Samorządu, który kieruje pracą Zarządu i Rady SW,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu,
 3. Do trzech członków Zarządu.
 4. Przewodniczący SW reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji.
 5. W pracy Samorządu pomagają nauczyciele opiekunowie w poszczególnych jednostkach Ośrodka. Nauczyciele- opiekunowie są doradcami,  a zarazem rzecznikami interesów Samorządu na forum Rady Pedagogicznej. Opiekun SW jest równocześnie koordynatorem działań Wolontariatu.
 6. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SW może wyznaczać chętne osoby wybrane spośród wszystkich wychowanków (po wyrażeniu zgody Opiekuna SW).  

Art. 7. Kompetencje organów Samorządu:

 1. Rada Samorządu złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych:
  1. reprezentuje swoje klasy na zewnątrz,
  1. organizuje życie klasy,
  1. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  1. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 2. Rada SW jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym  w celu współdziałania z Dyrektorem , Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zarząd i Rada SW reprezentują interesy wszystkich wychowanków. Zasady pracy SW ustala niniejszy regulamin.
 4. Zarząd Samorządu Wychowanków:
  1. reprezentuje wszystkich wychowanków,
  1. kieruje pracą SW,
  1. proponuje zmiany w Regulaminie,
  1. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SW i czuwa nad ich wykonaniem,
  1. ustala i zatwierdza plan pracy SW na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminową realizacją tegoż planu,
  1. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  1. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o tablice Samorządu,
  1. występuje z wnioskami do Dyrektora , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
  1. zbiera opinie uczniów poprzez ankietowanie oraz rozmowy indywidualne lub zbiorowe z uczniami na spotkaniach w poszczególnych klasach. stanowi Radę Wolontariatu, która działając w porozumieniu z Dyrektorem koordynuje zadaniami przez m.in.:
   1. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym,
   1. diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły,
   1. opiniowanie oferty działań wolontariackich,
   1. decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

Rozdział III     TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU 

Art. 8. Sposób wyboru samorządów klasowych określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

Art. 9. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku, nie przestrzeganie regulaminu szkoły lub internatu bądź na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje  u wychowanka trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.  Radę Samorządu Wychowanków tworzą Samorządy Klasowe.

Art. 11. Kandydatów do Zarządu SW zgłaszają członkowie Rady SW.

Art. 12. Tryb wyboru Zarządu SW klas VII,VIII i szkół ponadpodstawowych.

 1. Zarząd  Samorządu  wybierany  jest  przez  uczniów  w  wyborach  powszechnych,  równych, bezpośrednich i tajnych.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SW.
 3. Kadencja wszystkich organów SW trwa do następnych wyborów, które odbywają się w kolejnym roku szkolnym.
 4. W wyborach do Zarządu SW z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego. W wyborach do Zarządu SW głosuje się osobiście.
 5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, wybrana przez Radę SW.
 6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu SW.
 7. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów.
 8. Do zadań komisji wyborczej należy:
  1. Przyjęcie kandydatur
  1. Przygotowanie wyborów (listy do głosowania, lokalu wyborczego, urny do głosowania)
  1. Przeprowadzenie wyborów
  1. Obliczenie głosów
  1. Sporządzenie protokołu ( wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
  1. Ogłoszenie wyników wyborów.

Rozdział IV      OPIEKUN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

Art. 13. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 14. Wyboru Opiekunów SW dokonuje Zarząd SW.

Art. 15. 

 1. Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z SW poprzez stawianie i rozstrzyganie spraw w drodze dyskusji.
 2. Opiekun zachęca, sprawdza, podsumowuje pracę SW.
 3. Opiekun reprezentuje wolontariat w szkole i instytucjach zewnętrznych.
 4. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

Art. 16. Opiekun SW w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd SW dokonuje wyboru nowego opiekuna.

Rozdział V      SZKOLNY WOLONTARIAT

Art. 17.   IDEA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Wolontariat ośrodkowy to bezinteresowne zaangażowanie społeczności ośrodka – nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

Czas pobytu dzieci i młodzieży w ośrodku jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Staramy się, aby nasi wychowankowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcąc nieść bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat rozwija wśród dzieci i młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego  stylu  życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

Podejmowana przez wychowanków – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjnowychowawczy. 

Art. 18.    CELE  SZCZEGÓŁOWE 

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii i tolerancji.
 5. Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kreowanie roli ośrodka jako centrum lokalnej aktywności.
 7. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
 9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
 11. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 12. Rozwijanie zainteresowań.
 13. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży w ośrodku.

Art. 19.   SPOSÓB ORGANIZACJI 

 1. Wolontariuszem w ramach ośrodkowego Wolontariatu może być każdy uczeń, który chce świadczyć pomoc swoim rówieśnikom, działać na rzecz dobra ośrodka i lokalnego środowiska. 
 2. Zakres ośrodkowego Wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określane są w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka.
 3. W przypadku indywidualnej działalności niepełnoletniego wolontariusza na rzecz podmiotów uprawnionych do zawierania umów z wolontariuszami należy podpisać porozumienie z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym (rodzicem lub opiekunem prawnym).  
 4. Rada Samorządu Wychowanków wyłania Zarząd SW, który stanowi równocześnie Radę Wolontariatu. 
 5. Rada Wolontariatu koordynuje zadaniami z zakresu wolontariatu przez m.in.: 
  1. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym,
  1. opiniowanie oferty działań wolontariackich,
  1. decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 
 6. Koordynatorem  Wolontariatu jest Opiekun SW, którego główne zadania to:
  1. promocja idei wolontariatu wśród uczniów (apele w szkole i zebrania w internacie, informacje przekazywane klasom i grupom wychowawczym, plakaty z

informacjami o aktualnie organizowanych akcjach),   

 • rekrutacja wolontariuszy,
  • wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza,
  • organizacja i monitorowanie pracy wolontariuszy,
  • określanie terminów realizacji zadań, 
  • utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,
  • nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza,
  • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń,
  • reprezentowanie szkolnego wolontariatu w ośrodku i instytucjach zewnętrznych.

Art. 20.  OBSZARY DZIAŁANIA   

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne. 

Środowisko szkolne: 

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.  
 2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych. 
 3. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej. 
 4. Środowisko pozaszkolne:
 5. Współpraca z Hospicjum Palium ( m.in. „Motyli Wolontariat”).
 6. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej, Klubami Seniora.
 7. Akcje na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków losowych.
 8. Akcje na rzecz schronisk dla zwierząt.
 9. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Art. 21.   REALIZOWANE ZADANIA 

 1. Przybliżanie wychowankom idei wolontariatu podczas apeli SW, godzin wychowawczych oraz w czasie popołudniowych spotkań i zajęć w internacie.
 2. Wywieszanie plakatów związanych z akcjami charytatywnymi.  
 3. Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu  na stronie  internetowej ośrodka. 
 4. Zachęcanie wychowanków do działań w Wolontariacie. 
 5. Monitorowanie działalności wolontariuszy. 

Art. 22.    PRAWA WOLONTARIUSZA 

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SW lub innych nauczycieli.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.  
 5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach i kosztach związanych z wykonywaną pracą.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w ramach wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna SW. 

Art. 23.    OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA 

 1. Osobista praca nad własnym rozwojem.
 2. Zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Troska o los słabszych, życzliwość.
 4. Mówienie prawdy. 

Art. 24.   CECHY WOLONTARIUSZA 

 1. WYSOKI  STOPIEŃ  WRAŻLIWOŚCI, który pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych i nie przechodzić obok nich obojętnie, ale reagować.  
 2. EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. 
 3. CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swoje zobowiązania. 
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. 
 5. WSPÓŁDZAŁANIE więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. 
 6. PUNKTUALNOŚĆ poszanowanie własnego czasu i czasu innych.
 7. GOSPODAROWANIE CZASEM, gdyż wolontariusze swoją działalność społeczną muszą godzić z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. 
 8. TOLERANCJA i AKCEPTACJA jest bardzo potrzebna i ważna w kontaktach z  innymi ludźmi zwłaszcza z osobami chorymi i cierpiącymi.
 9. PRAWO DO SŁABOŚCI nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość, uczyć się na błędach. 
 10. DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA, wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym. 

 Art. 25.   KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

 1. Być pewnym i przekonanym, że chcesz pomagać innym ludziom. 
 2. Być lojalnym. 
 3. Przestrzegać zasad. 
 4. Mówić otwarcie. 
 5. Pytać o rzeczy, których nie rozumie. 
 6. Chętnie się uczyć.
 7. Rozszerzać swoją wiedzę, stale się rozwijać.
 8. Być osobą, na której można polegać. 
 9. Nie składać obietnic, których nie jest w stanie spełnić. 
 10. Działać w zespole. 

Art. 26.   SPOSOBY EWALUACJI          

 1. Ujęcie efektów działań Wolontariatu w sprawozdaniu SW na koniec I okresu i na końcu roku szkolnego. 
 2. Informacje na stronie internetowej ośrodka. 
 3. Podziękowania od osób i instytucji.

Rozdział VI   DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 27. Dokumentację Samorządu tworzą:

 1. Regulamin Samorządu; 
 2. Plany pracy;
 3. Sprawozdania z działalności za I i II semestr;
 4. Protokoły spotkań, opinie oraz wnioski pisane przez członków Zarządu SW.

Rozdział VII  TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SW

Art. 28. Regulamin SW wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Art. 29. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane przez wychowanków do Przewodniczącego SW.

Rozdział VIII    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30. Wychowankowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 31. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom  (znajduje się na stronie www.oswpoznan.pl  w Agencji informacyjnej Ośrodka i u Opiekuna  SW ).

Art. 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Opiekunem  i Zarządem SW.