ZWO

         WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY   OCENIANIA UCZNIÓW

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dla Dzieci Niesłyszących  

im. Józefa Sikorskiego  w Poznaniu  

Nowelizacja 11.02.2022 r.

SPIS TREŚCI 

 1. DOKUMENTY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OCENIANIA 
 1. CELE  WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA  
 1. OGÓLNE UMOWY DOTYCZĄCE OCENIANIA 

IV. FUNKCJE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 1. Funkcja informacyjna 
 2. Funkcja motywacyjno – wychowawcza 
 3. Funkcja metodyczna 

V.     NARZĘDZIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 1. Rodzaje narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego 
 2. Zasady stosowania narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego 
 3. Ogólna umowa dotycząca oceniania prac pisemnych  

VI. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 1. Zasada jawności ocen 
 2. Zasady oceniania przedmiotów artystycznych i religii
 3. Rodzaje i kryteria ocen 

VII. ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 

VIII. ZASADY PROMOWANIA 

 1. Zasady promowania do klasy programowo wyższej 
 2. Zasady otrzymania promocji z wyróżnieniem 
 3. Zasady ukończenia szkoły podstawowej 
 4. Zasady ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 5. Zasady ukończenia szkoły średniej i policealnej 
 6. Zasady ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 7. Zasady ukończenia szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

IX. ZASADY  OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 • ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 
 • ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 • ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, EGZAMINU MATURALNEGO 
 • ŚWIADECTWA 
 • ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE POLICEALNEJ 
 • EWALUACJA ZWO
 • ZAŁĄCZNIKI 

I. DOKUMENTY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OCENIANIA 

Na podstawie:  

 • Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329.) z późniejszymi zmianami. 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59) 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.373) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zmianami).

•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z dnia 4 kwietnia 2019 r.)  z późniejszymi zmianami

 • Programów nauczania zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Statutu Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu
 • Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu

II. CELE ZASAD WEWNĄTRZSZKOLEGO  OCENIANIA 

Cele ogólne:  

 1. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
 2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 
 3. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań. 
 4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 
 5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 
 7. Dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie osiągnięć w zakresie założonych celów kształcenia. 
 8. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb. 

III. OGÓLNIE UMOWY DOTYCZĄCE OCENIANIA 

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów uczniów w zakresie opanowania przez nich wiadomości

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawy oraz formułowaniu oceny. 

 1. zachowanie ucznia. 

 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Ośrodka. 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
  • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
  • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania 
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowychzajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w rozdz. VI pkt.3.5 i pkt. 3.11
  • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach  i trudnościach ucznia w nauce. 
 • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych. 
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 • W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, której mowa w rozdziale VI. pkt. 3.5 ustala się po każdym semestrze. 
 • Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 • Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania dla ucznia: 
  • posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym opracowanym dla danego ucznia
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  – na podstawie tego orzeczenia
  • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii
  • posiadającego opinię lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego  – na podstawie tej opinii
  • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt 8.4 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

IV. FUNKCJE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Funkcja informacyjna Proces oceniania wewnątrzszkolnego ma dostarczać uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o: 

 • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 
 • poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu 
 • dokonywanych przez ucznia postępach w procesie edukacyjnym 
 • trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu 
 • uzdolnieniach ucznia 

2. Funkcja motywacyjno-wychowawcza 

Proces oceniania wewnątrzszkolnego powinien:  –   motywować uczniów do dalszej pracy 

 • kształtować u nich poczucie własnej wartości 
 • wzmacniać zaufanie we własne siły 
 • doskonalić umiejętności samooceny i systematyczności 

3. Funkcja metodyczna – dotyczy usprawniania procesu nauczania i wychowania

Proces oceniania powinien dostarczać nauczycielowi informacji o organizacji  i metodach pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

V. NARZĘDZIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Rodzaje narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego:  

1.1.pisemne:  

 • prace klasowe 
 • testy 
 • sprawdziany 
 • kartkówki 
 • dyktanda, pisanie tekstu na podstawie odczytywania mowy z ust i ze słuchu 
 • wypowiedzi pisemne
 • zadania domowe 
 • ćwiczenia w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń 
 • prace dodatkowe 
 • ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w trybie nauki zdalnej 1.2. ustne:  
 • odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, referat, opowiadanie i inne)
 • wypowiedzi (często określane jako aktywność ucznia) 

1.3. sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne 

–       dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawności oraz              umiejętności praktyczne 

2. Zasady stosowania narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego 

         2.1.praca klasowa – forma pisemna obejmująca materiał powyżej trzech lekcji                  zapowiedziana na dwa tygodnie wcześniej z odpowiednią adnotacją w dzienniku                  lekcyjnym  i zeszycie przedmiotowym ucznia. 

                Dopuszcza się przeprowadzenie maksymalnie dwóch prac klasowych w tygodniu. 

                Uczeń powinien znać termin pracy klasowej i zakres materiału, który ona obejmuje. 

2.2.test kompetencji

 • nie wystawia się ocen 
 • może być przeprowadzony bez zapowiedzi z dowolnej partii materiału.

2.3.sprawdzian 

– pisemna forma oceny wiadomości z ostatnich trzech lekcji

2.4.kartkówka 

– krótka pisemna forma oceny wiadomości z ostatniej lekcji 

2.5.zadanie domowe  

 • uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać zadania domowe 
 • każde zadanie domowe powinno być sprawdzone przez nauczyciela

2.6.zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)  

 • uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) 
 • uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności w szkole
 • każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej 
 • brak zeszytu przedmiotowego (zeszytu ćwiczeń) odnotowany jest w dzienniku.

2.7.praca w grupie  

– ocenie podlega planowanie, organizowanie pracy, umiejętność współpracy z innymi       członkami grupy 

2.8.aktywność  

– za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę, plus (+), albo minus (-): posiadanie trzech plusów może być równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, posiadanie trzech minusów może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

3. Ogólna umowa dotycząca oceniania prac pisemnych 

Łączna suma punktów uzyskana przez ucznia za pracę pisemną przeliczana jest na ocenę  w sposób następujący: 

Szkoły średnie – przedmioty zawodowe:  

od 0% do 30%     – niedostateczny od 0% do 40%     – niedostateczny
od 31% do 50%   – dopuszczający od 41% do 50%   – dopuszczający
od 51% do 75%   – dostateczny od 51% do 75%   – dostateczny 
od 76% do 90%   – dobry od 76% do 90%   – dobry 
od 91% do 98%   – bardzo dobry od 99% do 100% – celujący od 91% do  98%  – bardzo dobry  od 99% do 100 % – celujący

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności  z danych zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania.

VI. ZASADY OCENIANIA  

1. Zasada jawności ocen 

1.1. Uczeń i jego rodzice znają kryteria każdej z form aktywności podlegającej ocenie. 

1.2. Uczeń i jego rodzice są informowani na bieżąco o ocenie  i wynikających z niej konsekwencjach poprzez informację w dzienniku elektronicznym, w dzienniczku uczniowskim, podczas spotkań z rodzicami. 

1.3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie Ośrodka. 

1.4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1.5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania. 

Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wychowawca na prośbę rodziców powinien uzasadnić. 

1.6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

   1.7 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca                oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na prośbę ucznia           lub rodzica.

2. Zasady oceniania z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki

2.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego

– także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2.2. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

2.3. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach znajdują się w załączniku nr 6. 

2.4 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2.5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo „zwolniona”.

2.6.Dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religia i etyka są oceniane zgodnie ze skalą ocen rozdz.

VI pkt.3.5 i nie mają wpływu na klasyfikację i promocję ucznia, liczą się natomiast do średniej.

3. Rodzaje i kryteria ocen 

3.1. Oceny dzielą się na: 

 • bieżące –określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia zezrealizowanej                       części podstawy programowej nauczania, (mają one na celu monitorowanie pracy                      ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych                     pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie postępów, które dokonuje uczeń oraz                   tego jakie obszary wymagają poprawy, a także optymalnego stylu uczenia się).                   Oceny te zawarte w dzienniku elektronicznym, powinny być ustalone jako średnia                    ważona.

                 Ustala się następującą wagę narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego:

 • praca klasowa  – waga 4
 • sprawdzian  – waga 3
 • kartkówka – waga 1
 • zeszyt przedmiotowy – waga 1
 • inne  – waga 1
 • zadania praktyczne – waga 3
 • wypowiedzi pisemne – waga 2
 • aktywność – waga 1
 • klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) – określające ogólny poziom wiadomości  i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (semestr, rok szkolny). Ostateczna decyzja ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej należy do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

3.2. Ocenianie bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: 

 • A – otrzymuje ją uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował  zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, realizowanej w danej klasie
  • B – otrzymuje ją uczeń, który: 
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej realizowanej w danej klasie 
 • sprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

3.2.3.  C – otrzymuje ją uczeń, który: 

 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

3.2.4.  D – otrzymuje ją uczeń, który: 

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danej klasy 
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

3.2.5.  E – otrzymuje ją uczeń, który: 

 • nie opanował w pełni materiału zawartego w podstawie programowej danej klasy, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki 
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela 

3.2.6.  F – otrzymuje ją uczeń, który: 

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danej klasy, a braki wiadomości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 
  • W klasach I – III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi opracowanymi na postawie załącznika nr 1. 
  • Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt. 3.3, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla  I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

3.5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, (a w szkole policealnej – semestralne) z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: 

 • celujący             6 
  • bardzo dobry     5 
  • dobry                 4 
  • dostateczny       3 
  • dopuszczający   2 
  • niedostateczny   1 

Skala ocen bieżących może być rozszerzona o (+) i (–), z wyjątkiem ocen klasyfikacyjnych. Ustala się następującą skalę ocen semestralnych i rocznych w dzienniku elektronicznym:

            od 1,6 – ocena dopuszczająca             od 2,6 – ocena dostateczna             od 3,6  – ocena dobra             od 4,6 – ocena bardzo dobra             od 5,6 – ocena celująca.

            Ocena roczna wynika z sumy 50% średniej ocen z I semestru i 50% ocen 

 • Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  w pkt. 3.5.1 do 3.5.5.
  • Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  w pkt.3.5.6 

  3.8    W ramach oceniania bieżącego nauczyciel może stosować ocenianie kształtujące.

3.9. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim otrzymują oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, adekwatne do wymagań programowych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.  (wg skali ocen – pkt. 3.5 i zgodnie z zał.7.1) 
  • Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi (zgodnie z załącznikiem 7.2). 
  • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

3.10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. Szczegółowe informacje o sposobie oceniania wyżej wymienionych uczniów zamieszczone są w załączniku 7.1 oraz

7.2. 

3.11. Kryteria poszczególnych ocen z zajęć edukacyjnych  

3.11.1.ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował  zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, realizowanej w danej klasie  

3.11.2.ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej realizowanej w danej klasie 
 • sprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

3.11.3.ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

3.11.4.ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danej klasy 
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

3.11.5.ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  – nie opanował w pełni materiału zawartego w podstawie programowej danej klasy, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki 

 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela 

3.11.6.ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danej klasy, a braki wiadomości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 

3.12. Zasady oceniania zachowania  

3.12.1. ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

3.12.2. ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:  – oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

3.12.3. ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 

 • opinię wychowawców grup wychowawczych
 • opinię nauczycieli uczących jego klasę 
 • opinię innych pracowników Ośrodka 
 • wypowiedź zespołu uczniowskiego, który      może   wyrażać          własną   opinię o zachowaniu kolegów 
 • samoocenę, o ile uczeń sam chce coś istotnego wnieść do opinii o swym zachowaniu  

3.12.4. śródroczną i roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:  – wzorowe 

– bardzo dobre  – dobre  – poprawne  – nieodpowiednie  – naganne  

3.12.5. w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi (załącznik nr 1). 

3.12.6. przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3.13. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania 

3.13.1.Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowani ucznia: 

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  – stosunek do obowiązków szkolnych, którego przejawem jest: 
  • wysiłek wkładany w naukę, którego nie wolno utożsamiać z uzyskiwanymi efektami postępów w nauce 
  • systematyczność, staranność, praca nad własnym rozwojem 
  • punktualność, frekwencja
 • przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Ośrodku
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku Ośrodka 
 • dbałość o honor i tradycje Ośrodka 
 • godne reprezentowanie Ośrodka 
 • dbałość o estetykę klasy, pracowni w grupie wychowawczej oraz otoczenia,
 • poszanowanie mienia Ośrodka 
 • kulturalny i życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób 
 • godne, kulturalne zachowanie poza Ośrodkiem 
 • dbałość wszechstronny rozwój osobowości

3.13.2. Wychowankom nie wolno prezentować zachowań, które zawierają w sobie:

 • postawy zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu fizycznemu i psychicznemu ucznia oraz osób, na które uczeń wywiera wpływ 
 • nieusprawiedliwioną absencję 
 • wandalizm 
 • zabór mienia 
 • wulgarność języka, gestów 
 • arogancję wobec rówieśników i dorosłych 
 • ignorowanie nauczycieli, niską kulturę osobistą 
 • niewykonywanie poleceń 
 • utrudnianie procesu dydaktycznego w klasie poprzez przyjmowanie niepożądanych postaw podczas zajęć 
 • spożywanie lub posiadanie na terenie Ośrodka alkoholu 
 • palenie papierosów, e-papierosów 
 • zażywanie lub rozprowadzanie środków uzależniających i psychotropowych. 

3.14. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacje o postępach i trudnościach  w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

3.14.1. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce oraz o zachowaniu ucznia  i jego szczególnych uzdolnieniach: 

 • za pomocą wpisów w dzienniku elektronicznym 
 • w czasie zebrań z rodzicami 
 • poprzez wpisy w dzienniczkach ucznia 
 • podczas rozmów indywidualnych po uprzednim umówieniu się z nauczycielem 

3.14.2. Wychowawcy klasy na początku każdego roku szkolnego informuje  rodziców 

o terminach zebrań z rodzicami na dany rok szkolny. 

VII. ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW  

Zasady ogólne 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania 
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalanym corocznie w organizacji roku szkolnego. 
 3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub został nieklasyfikowany powinien uzupełnić wiedzę zgodnie z treściami programowymi na pierwszy semestr w uzgodnieniu z nauczycielem, na zasadach ustalonych w przedmiotowych zasadach  oceniania. 
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 
 6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i stanowi ocenę opisową.
 7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i stanowi ocenę opisową.
 8. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.5 i 3.11, 3.12. 
 9. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i stanowi ocenę opisową.
 10. Śródroczne i roczne oceny (w szkole policealnej semestralne) klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, w terminie ustalanym corocznie w organizacji roku szkolnego. 
 11. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa  w uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  
 12. Ocena opisowa ucznia powinna być wpisana w jednobrzmiącym tekście w dzienniku lekcyjnym  arkuszu ocen i na świadectwie. 
 13. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
  1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy–nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
   1. w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
 14. Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego monitorowania obecności swoich uczniów. 
 15. W sytuacji odnotowania miesięcznej nieobecności ucznia jest zobowiązany do ustalenia terminu i formy uzupełnienia materiału. Ustalenia te należy przedstawić rodzicom. 
 16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 17. Jeżeli nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych przekroczy połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany bez względu na to, jakie oceny otrzymał wcześniej. 
 18. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny – rozdz. X. 
 19. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny – rozdz. X. 
 20. Ustalona przez nauczyciela  niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego według zasad zamieszczonych w rozdziale XI. 
 21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemną prośbę do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu (w formie podanej w przedmiotowych zasadach oceniania przez nauczyciela przedmiotu) w celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w terminie do 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 22. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemną prośbę do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny zachowania w terminie do 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 
 23. O zmianie oceny zachowania decyduje komisja zgodnie z pkt. 31 i 34 oraz 32.2. 
 24. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 25. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Ośrodka powołuje komisję, która 
  1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej podanej w przedmiotowych zasadach oceniania przez nauczyciela przedmiotu, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
   1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
   1. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
  1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

32.3.Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 32.1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 30.

 • Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem. 
 • W skład komisji wchodzą: 

34.1.w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

                   34.1.1.Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako                                 przewodniczący komisji, 

34.1.2.nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

34.1.3.nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

34.2.w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 • 1.Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako                               przewodniczący komisji,
  • 2.wychowawca klasy, 

34.2.3.nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

34.2.4.pedagog, 

34.2.5.psycholog, 

34.2.6.przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  34.2.7.przedstawiciel Rady Rodziców. 

 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem rozdz. XI pkt. 1. 
 • Z prac komisji sporządza się protokół (załącznik 4.3 i 4.4). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 32.1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 • Przepisy pkt. 29-35 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 • Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na prośbę ucznia lub rodzica.

Zasady informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 

 • Poszczególni nauczyciele przekazują pisemną informację w dzienniku elektronicznym,                dzienniczku ucznia oraz na formularzu (załącznik 3.1, 3.2) o zagrożeniu oceną               niedostateczną lub nieklasyfikowaniu z danych zajęć edukacyjnych rodzicom na miesiąc             przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną śródroczną i roczną. 
 • Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację w dzienniku elektronicznym              dzienniczku ucznia oraz na formularzu (załącznik 3.1, 3.2 ) o zagrożeniu oceną naganną               zachowania rodzicom na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną śródroczną           i   roczną. 
 • Przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  zachowania w terminie do 7 dni przed radą pedagogiczną. Informacje te należy przekazać 

w dzienniku elektronicznym ucznia, na zebraniu z rodzicami lub poprzez dzienniczek ucznia.

VIII. ZASADY PROMOWANIA  

1. Zasady otrzymywania promocji do klasy programowo wyższej 

1.1.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

1.2.  Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

1.3.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić zadecydować o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

1.4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

1.5.  Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

1.6. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. 

2 Zasady otrzymywania promocji z wyróżnieniem 

2.1  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2.2  Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3 Zasady ukończenia szkoły podstawowej 

3.1  Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych – uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

3.2   Egzamin ósmoklasisty ma charakter powszechny i obowiązkowy. Jest przeprowadzany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. 

3.3  Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym, 

                terminie, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20                    sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

3.5 Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu  w następnym roku. 

4. Zasady ukończenia branżowej szkoły I stopnia

4.1. Uczeń kończy branżową szkołę I stopnia, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny     

                niedostatecznej.

4.2. Absolwent kończący branżową szkołę I stopnia musi przystąpić do egzaminu zawodowego. Jest to warunek ukończenia szkoły. 

4.3. Zdający, który potwierdził wszystkie kwalifikacje, wyodrębnione w danym zawodzie otrzymuje dyplom zawodowy. 

5. Zasady ukończenia szkoły średniej i szkoły policealnej.  

         Uczeń kończy szkołę średnią jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne-szkoły policealne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych

(semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne, 

                wyższe od oceny niedostatecznej. Zasady ukończenia szkoły policealnej znajdują się w                     załączniku nr 7. 

6. Zasady ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

6.1  Uczeń kończy szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową: branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6.2 Uczniowi, który uczęszczał na  religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7. Zasady  ukończenia  szkoły  przez  ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną   w  stopniu umiarkowanym.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

IX. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM.   

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ww. uczniów znajdują się w załączniku nr 7.1 oraz 7.2. 

X. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

 1. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych i  innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
 5. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej, który chce zdawać egzamin klasyfikacyjny musi złożyć pisemną prośbę o taki egzamin. Prośbę tę składa uczeń osobiście lub jego rodzice do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się za zgodą rady pedagogicznej. 
 6. W przypadku uzyskania przez ucznia z egzaminu klasyfikacyjnego oceny niedostatecznej, dalsze postępowanie prowadzi się w trybie przewidzianym dla ucznia, który otrzymał ocenę klasyfikacyjną niedostateczną. Gdy uczeń nie zda egzaminu klasyfikacyjnego rocznego lub do niego nie przystąpi z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 
 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony przez dyrektora szkoły z uczniem  i jego rodzicami  z uwzględnieniem następujących ograniczeń: 

– egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
 • W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice   ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych. 
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji, w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5.1.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 1. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

XI. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
 2. Uczeń, który chce zdawać egzamin poprawkowy lub jego rodzice muszą złożyć pisemną prośbę o taki egzamin do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin poprawkowy odbywa się za zgodą Rady Pedagogicznej. 
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza   Dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły: W skład komisji wchodzą: 

6.1.przewodniczący komisji – Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

6.2.nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

6.3.nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 • Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6.2., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji   Dyrektor Ośrodka powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół według wzoru zawartego w załączniku nr 4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo

wyższej i powtarza klasę. 

XII. ZASADY PRZEPROWADZANIA RGZAMINU ÓSMOKLASISTY, EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, EGZAMINU MATURALNEGO 

Instrukcje wewnątrzszkolne przygotowania i organizacji egzaminów zewnętrznych w OSW umieszczane są na początku każdego roku szkolnego w dzienniku elektronicznym przez wice dyrektorów szkół. 

XIII. ŚWIADECTWA  

Zasady wypełniania świadectw regulują odrębne przepisy prawa. 

XIV. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE

POLICEALNEJ

Załącznik nr 5. 

XV. EWALUACJA WZO 

 1. Celem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności funkcjonowania ZWO i jego doskonalenie. Ewaluacja nie ma charakteru restrykcyjnego, kontrolnego i nadzorującego, jej funkcją jest wspomaganie procesu zmian o charakterze rozwojowym. 
 • Realizacja ewaluacji: 
                                          Sposoby 
Lp.   Rodzaj ewaluacji   Narzędzia i metody                            Kto przeprowadza                przekazywania wyników 
1. bieżąca –      Rozmowa  –     nauczyciele informacja  ustna, 
            –      Sondaż                                   pedagog  dyrektor notatka służbowa     
2. roczna – analiza aktów –  zespół do sprawraport roczny 
  prawnych    ZWO  
      – analiza  klasyfikacjiwyników  –   dyrektor      
 • Wnioski z ewaluacji bieżącej winny być przekazywane w formie notatki służbowej zespołowi do spraw WZO.
 • Raport roczny przedstawia przewodniczący komisji do spraw WZO.
 • Zmiany w WZO opracowuje zespół do spraw WZO.
 • Wszelkie zmiany w WZO wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 
     XVI. ZAŁĄCZNIKI 
  
Załącznik nr 1.1. Kryteria oceny opisowej dla klasy I szkoły podstawowej 
Załącznik nr 1.2  Kryteria oceny opisowej dla klasy II szkoły podstawowej 
Załącznik nr 1.3  Kryteria oceny opisowej dla klasy III szkoły podstawowej 
Załącznik nr 1.4  Kryteria oceniania zachowania ucznia w klasach I – III szkoły podstawowej 
Załącznik nr 2.   Regulamin zachowania wychowanka 
Załącznik nr 2.1  Kontrakt dotyczący zakazu używania telefonów komórkowych 
Załącznik nr 3.1.   Zawiadomienie o zagrożeniu nieklasyfikowaniem 
Załącznik nr 3.2.   Zawiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną 
Załącznik nr 3.3.   Zawiadomienie o zagrożeniu niepromowaniem 
Załącznik nr 4.1.  Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego 
Załącznik nr 4.2.  Protokół z egzaminu poprawkowego 
Załącznik nr 4.3.  Protokół z zebrania komisji -podwyższenie oceny zachowania 
Załącznik nr 4.4.  Protokół ze sprawdzianu dotyczącego podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych 
Załącznik nr 5.         Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów szkoły policealnej 
Załącznik nr 5.1.1.   Zawiadomienie o zagrożeniu nieklasyfikowaniem  Załącznik nr 5.1.2    Zawiadomienie o zagrożeniu niepromowaniem  Załącznik nr 5.2          Protokół z egzaminu: Systemy operacyjne i sieci komputerowe  Załącznik nr 6.              Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej  Załącznik nr 7.1         Zasady  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  Zasady  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  z Załącznik nr 7.2    niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 Załącznik nr 7.3 Zasady realizacja zadań Ośrodka na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19