Do pobrania

  1. Wnioski:
  2. Kwestionariusze zgłoszenia do Ośrodka:
  3. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka
  5. Programy nauczania i podręczniki:
  6. Porozumienie w kwestii sprawowania opieki i decydowania o dziecku w zastępstwie rodziców lub opiekunów prawnych
  7. Zgoda na wizerunek na FB
  8. Zgoda na wizerunek na stronie www ośrodka
  9. Oświadczenie dotyczące udziału dziecka na zajęciach religii lub etyki