Szkoły ponadpodstawowe

Oferta kształcenia w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
na rok szkolny 2022/2
3

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty następujących szkół:

•    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)- szkoła przeznaczona dla młodzieży z wadą słuchu lub afazją kształci w zawodach:
– cukiernik;
– fotograf;
– kucharz;
– krawiec;
– ogrodnik
Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Naszym uczniom zapewniamy wysoko wykwalifikowaną , przyjazną młodzieży  kadrę, specjalistyczną opiekę terapeutyczną, logopedyczną i rewalidacyjną, zróżnicowane formy  zajęć edukacyjnych, naukę w małych zespołach, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych.

.

•    TECHNIKUM  SPECJALNE – szkoła przeznaczona dla młodzieży z wadą słuchu  – 5 letni cykl nauczania, kształci w specjalnościach :
                        – technik fotografii i multimediów
                        – technik informatyk  
-przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka
Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Naszym uczniom zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczną opiekę terapeutyczną, logopedyczną i rewalidacyjną, zróżnicowane formy  zajęć edukacyjnych, naukę w małych zespołach, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych..


•    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR III (4-letnie) – szkoła przeznaczona dla młodzieży z wadą słuchu lub afazją. Naszym uczniom zapewniamy wysoko wykwalifikowaną  kadrę, specjalistyczną opiekę terapeutyczną, logopedyczną i rewalidacyjną, zróżnicowane formy  zajęć edukacyjnych, naukę w małych zespołach, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

– przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia


•    SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY (3 letnia) – szkoła przeznaczona dla uczniów  niesłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia kształcenie, wychowanie oraz terapię, przygotowuje  do aktywnego życia dorosłego na miarę indywidualnych predyspozycji psycho-fizycznych uczniów.

SZKOŁA POLICEALNA o kierunku:
– technik usług kosmetycznych (2-letnia)
– florysta (1-roczna)

Do Ośrodka przyjmowani są również uczniowie z afazją na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Wymagane dokumenty:
•    WNIOSEK-skierowanie (z tej strony należy pobrać stosowny wniosek)
•    karta zgłoszenia do szkoły ponadpodstawowej
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu (na skierowaniu wydanym przez OSW w Poznaniu); jest możliwość skorzystania z usług Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, il. Kórnicka 24, tel. 61 875 96 49
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,