Szkoły ponadpodstawowe

Odtwórz wideo

Oferta kształcenia w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
na rok szkolny 2023/2
4

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty następujących szkół:

•    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)- szkoła przeznaczona dla młodzieży g/Głuchej, słabosłyszącej lub z afazją kształci w zawodach:
– cukiernik (praktyki – Hotel Merkury – pracownia cukiernicza);
– fotograf;
fryzjernowość
– kucharz (praktyki – Hotel Merkury – kuchnia);
– krawiec;
– ogrodnik
– tapicer (praktyki zawodowe odbywają się w Swarzędzkim Przedsiębiorstwie Stolarsko – Tapicerskim „Tylkowski – Meble”, ul. Nowowiejska 44, 62-020 Swarzędz)

Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

.

•    TECHNIKUM  – 5 letni cykl nauczania, kształci w zawodach:
                        – technik fotografii i multimediów
                        – technik informatyk  
-przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

•    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-letnie) – szkoła przeznaczona dla młodzieży g/Głuchej, słabosłyszącej lub z afazją.

– przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia


•    SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3 letnia) – szkoła przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia kształcenie, wychowanie oraz terapię, przygotowuje  do aktywnego życia dorosłego na miarę indywidualnych predyspozycji psycho-fizycznych uczniów.

SZKOŁA POLICEALNA – kierunki:
technik usług kosmetycznych (2-letnia)
– florysta (1-roczna)

 

 

R E G U L A M I N   P R Z Y J Ę Ć

do szkół ponadpodstawowych

(klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia oraz klas I publicznych szkół policealnych)

 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym   dla Dzieci Niesłyszących

im. J. Sikorskiego w Poznaniu

na rok szkolny 2023/2024

§ 1

Zasady przyjęć (terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego) do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024  (na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 roku poz. 1082 z póżn. zm.) i & 10 pkt. 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).

§ 2

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (Liceów Ogólnokształcących, Techników i Branżowych Szkół I Stopnia) składają wymagane dokumenty w sekretariacie OSW w Poznaniu w terminie od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kserokopie poświadczone przez dyrektora szkoły) wymagane przy ubieganiu się do szkół ponadpodstawowych należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 3. Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe  w terminie: od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00  
 • Zasady rekrutacji – przeliczanie punktów
L.p. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja
  1. liczbowo określona ocena z języka polskiego celująca – 18 punktów bardzo dobra – 17 dobra – 14 p. dostateczna – 8 p. dopuszczająca – 2 p.
2. liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego z matematyki – wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem j. polskiego)
celująca – 18 punktów bardzo dobra – 17 dobra – 14 p. dostateczna – 8 p. dopuszczająca – 2 p.
  3. liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem j. polskiego)
celująca – 18 punktów bardzo dobra – 17 dobra – 14 p. dostateczna – 8 p. dopuszczająca – 2 p.
  4. liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem j. polskiego)
celująca – 18 punktów bardzo dobra – 17 dobra – 14 p. dostateczna – 8 p. dopuszczająca – 2 p.
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
6. aktywność społeczna 3 punkty
    7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty do 35 punktów  (język polski) do 35 punktów  (matematyka) do 30 punktów (język nowożytny)
 • Wykaz dokumentów:
 • podanie – kwestionariusz (na druku wydanym w sekretariacie OSW w Poznaniu),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata (dla uczniów spoza Poznania),
 • orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia ucznia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu kończącego szkołę (ewentualnie kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora  szkoły),
 • 3 podpisane fotografie,
 • aktualny audiogram ( dotyczy osób G/głuchych, słabosłyszących)
 • karta zdrowia i karta szczepień ucznia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu) dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat, ubiegających się o przyjęcie do internatu

UWAGA!!!

Po otrzymaniu orzeczenia załatwiamy skierowanie do Ośrodka  :

 Rodzice uczniów mieszkających w Poznaniu  składają wraz z kserem orzeczenia do Urzędu Miasta Poznania Wydział Oświaty ul. Libelta 16/20.

Rodzice uczniów mieszkających poza Poznaniem do Starostwa Powiatowego wg miejsca zamieszkania.

Skierowania do Medycyny Pracy będą wysyłane pocztą po otrzymaniu list z rekrutacji ( po 14 lipca 2023).