Przedszkole

Odtwórz wideo

Przedszkole – przeznaczone dla  dzieci g/Głuchych, słabosłyszących lub z afazją.
Realizujemy podstawę programową kształcenia przedszkolnego i  prowadzimy profesjonalną rewalidację. Wcześnie rozpoczęte ćwiczenia zwiększają szanse dziecka na opanowanie języka migowego i fonicznego, rozwój kompetencji poznawczych i komunikacyjnych niezbędnych do funkcjonowania w szkole i środowisku. Wychowankowie korzystają również z terapii prowadzonej przez pracujących w naszym Ośrodku specjalistów: psychologa, logopedę, rewalidantów.

Zasady przyjęć

Do przedszkola można zgłaszać dzieci g/Głuche, słabosłyszące lub z afazją od 2,5 do 6 roku życia.


Wymagane dokumenty:
•    karta zgłoszenia do przedszkola

•    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

•    3 podpisane fotografie,

•    Aktualny audiogram,

•    Karta zdrowia i karta szczepień.

Dokumenty należy składać w sekretariacie OSW w Poznaniu.