Deklaracja dostępności strony internetowej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://oswpoznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • informacje w tekście łatwym do czytania (ETR) w przygotowaniu.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-02 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z Sekretariatem Ośrodka: sekretariat@oswpoznan.pl. Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8775 719. Za rozpatrzenie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Ośrodka: Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu adres: ul. Bydgoska 4a 61-127 Poznań.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść
 • opis, na czym polega problem

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu mieszczący się przy ul. Bydgoskiej 4a jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynki:
Szkoła – budynek E + sala gimnastyczna – budynek F
Wejście posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. W budynku są schody. Budynek nie posiada wind. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pętle indukcyjne znajdują się w laboratorium językowym- sala nr 14.
Internat/Przedszkole/WWRD/świetlice – budynek C-D
W budynku internatu mieści się: Przedszkole dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, pomieszczenia świetlic, sale WWRD. W strukturze budynku schody – brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Administracja i sekretariat OSW – budynek A
Wejście główne na teren ośrodka mieści się przy ulicy Bydgoskiej 4a. Na teren prowadzą dwie bramy i dwie furtki dla pieszych. Główna brama i furtka prowadzi przez parking do części posesji z administracją i sekretariatem ośrodka. Bramą drugą i furtką dotrzemy do pozostałych budynków ośrodka: szkoły, internatu oraz budynku gospodarczego.
Budynek gospodarczy – B
Do budynku prowadzą schody-wejście nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się kuchnia, stołówka, pracownie gastronomiczne na piętrze oraz pralnia. W budynku są schody, nie ma wind. Do kuchni prowadzą schody oraz podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich (dostęp przez infrastrukturę kuchni).
Szkoła Podstawowa -budynek przy ul. Warszawskiej.
Wejście nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku są schody. Budynek nie posiada wind. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Brak pętli indukcyjnych.
Portiernia – budynek 2
Portiernia znajduje się w niewielkiej odległości od bramy od Ronda Śródka. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy portierni.
Miejsca parkingowe.
Na parkingach znajdujących się na terenie Ośrodka nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Na teren, do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia na teren i do budynków Ośrodka z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Schody
Wszystkie schody w budynkach Ośrodka zabezpieczone balustradami.
Dojazd
Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu od ul. Bydgoskiej. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się na Rondzie Śródka w odległości ok. 20-50 m.
Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących
Zapewniamy bezpłatne dyżury tłumacza polskiego języka migowego: – w każdą środę od 10.00 do 11.00 – w piątki od 11.00-12.00. Tłumaczenie dotyczy kwestii związanych z Ośrodkiem i odbywa się za pośrednictwem aplikacji WhatsApp (pod numerem +48 538 343 274) bądź na żywo. Osoby chcące skorzystać z dyżuru prosimy o poinformowanie o tym z jednodniowym wyprzedzeniem, z zaznaczeniem czy potrzebują tłumaczenia na żywo czy online.

Najbliższa data przeglądu oświadczenia do dnia: 31.03.2025 r.

Skip to content