Szkoła policealna nr 2

Szkoła Policealna – szkoła przeznaczona dla młodzieży g/Głuchej, słabosłyszącej lub z afazją.
Naszym uczniom zapewniamy wysoko wykwalifikowaną  kadrę, specjalistyczną opiekę terapeutyczną, logopedyczną i rewalidacyjną, zróżnicowane formy zajęć edukacyjnych, naukę w małych zespołach, dodatkowe zajęcia przygotowujące egzaminów zawodowych .

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty (2021/2022) następujących szkół policealnych o kierunku:

– Technik usług kosmetycznych (2-letnia)
– Florysta (1-roczna)

Wymagane dokumenty:
•    WNIOSEK-skierowanie (z tej strony należy pobrać stosowny wniosek)
•    karta zgłoszenia do szkoły ponadpodstawowej
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu (na skierowaniu wydanym przez OSW w Poznaniu); jest możliwość skorzystania z usług Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, il. Kórnicka 24, tel. 61 875 96 49
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    dowód osobisty