Posiłek w szkole i w domu

Program "Posiłek w domu i w szkole"

Ośrodek realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno –  Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Moduł 3 – MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW                      W SZKOŁACH.

RODZAJ ZADANIA: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

III.3.1. Moduł 3 dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu        w szkole.

W ramach modułu 3 Program przewiduje następujące działania:

1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek;

2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni. Wsparcia dla danej szkoły udziela się w ramach tylko jednego działania.

Realizacja ww. działań może być prowadzona w formie zakupu:

1) usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania

stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków;

2) niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, w tym w szczególności:

a) stanowisk mycia rąk – m.in. umywalka z instalacją ciepłej i zimnej wody,

b) stanowisk sporządzania potraw i napojów – m.in. stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,

c) stanowisk obróbki wstępnej brudnej – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami, stanowisko produkcji potraw z mięsa, stanowisko produkcji ciast,

d) stanowisk obróbki cieplnej – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety, podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,

e) stanowisk ekspedycji potraw i napojów – m.in. stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,

f) stanowisk mycia naczyń – m.in. zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarka do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;

3) niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków, w szczególności stołów, krzeseł, zastawy stołowej, tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych.

Katalog określono w takiej formie, aby zapewnić realizację poszczególnych działań w optymalny sposób, np. zakup termosów gastronomicznych do kuchni (w przypadku  działania 1) w celu umożliwienia dostarczania posiłków uczniom lub adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w szkołach, w których nie ma kuchni (w przypadku działania 2). W przypadku działania 1, oprócz zakupu wyposażenia kuchni, możliwe jest również doposażenie lub adaptacja jadalni. W przypadku działania 2 modułu 3 Programu zakłada się zorganizowanie, adaptację lub doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków przez uczniów. Powinny być one wyposażone w stoły i krzesła umożliwiające uczniom wygodne spożywanie posiłków, zastawę stołową, kosze na odpady. Można zakupić również termosy gastronomiczne. W każdym z działań można też zakupić usługi remontowo-adaptacyjne, np. malowanie ścian, wymiana posadzki, ułożenie kafelków.

 

OGÓLNE CELE PROGRAMU

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych          i samotnych. Za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Miernikami stopnia realizacji Programu w zakresie modułów 1 i 2 są:

1) liczba osób objętych pomocą, tj. ok. 1 250 000 osób;

2) liczba gmin objętych programem, tj. 2478.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister

właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu udziela się organom

prowadzącym na zadania Programu realizowane przez:

1) publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół,

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej.

 

 

Cel szczegółowy zadania:

– wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni stołówki szkolnej

– wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej                   

  w związku ze zmianą lokalizacji wyposażenia elektryczno-gazowego

 – zakup stołów i krzeseł dla dzieci w ramach doposażenia jadalni szkolnej.

Termin realizacji zadania ustala się od 01.07.2023 r. do 31.12.2023r.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r.  wynosi 66556,8 zł. 

Udział środków własnych wydatkowanych na realizację programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2023 roku. 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 83196,00 zł.