Koncepcja Funkcjonowania Ośrodka

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu  

2022 – 2027

Justyna Maciejak

Poznań, maj 2022 r.

 I.      Charakterystyka szkoły i środowiska

a. Lokalizacja: 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących znajduje się na poznańskiej Śródce (dawne Wzgórze Reformatów) przy ulicy Bydgoskiej 4a. Usytuowany jest  w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjno-sportowych nad Maltą i boiska POSiR przy ulicy Gdańskiej. W pobliżu znajduje się wiele historycznych obiektów związanych  z początkami państwa polskiego, historią Śródki i Ostrowa Tumskiego. W bliskiej odległości są muzea: Brama Poznania ICHOT, Muzeum Archidiecezjalne, Rezerwat

Archeologiczny Genius Loci oraz szkoły: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego  i Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. Tak usytuowane położenie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zachęca do współpracy z ww. wymienionymi instytucjami,  w zakresie realizacji celów dydaktycznych, kulturalnych i sportowych, a przede wszystkim integracji dzieci i młodzieży niesłyszących ze środowiskiem osób słyszących. Od wielu lat współpracę z tymi instytucjami, ale chciałabym rozwinąć  w przyszłości kilka projektów, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji kluczowych moich uczniów oraz nauczycieli.

b. Baza Ośrodka:

190-letni Ośrodek mieści się częściowo w budynkach poklasztornym z XIX wieku –  w styczniu 1832 roku z inicjatywy Józefa Sikorskiego powstał Królewski Instytut Głuchoniemych. W latach 1836–1837 wzniesiono nowy gmach szkoły. Ośrodek uzyskał swój obecny kształt w latach 1905–1907. Wówczas wzniesiono okazały budynek (tzw. „dużą szkołę”). 

Obecnie w Ośrodku, w odrębnych budynkach, znajdują się :

 • pomieszczenia Zespołu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, gabinet pielęgniarski, gabinet audiologiczny, sala integracji sensorycznej,
 • internat: na I piętrze sypialnie i tzw. pracownie, na parterze – sale przedszkola   i świetlice szkolne,
 • tzw. duża szkoła – sale lekcyjne dla uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz pracownie technikum fotograficznego, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy, a także biblioteka, siłownia, izba pamięci,
 • budynek stołówki –  pracownie kucharskie i cukiernicze,  o budynek administracji,
 • sala gimnastyczna, salka rehabilitacyjna, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, 
 • budynek szkoły przy ulicy Warszawskiej: tzw. „biały domek” – sale lekcyjne dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej.

Obiekt jest bardzo duży i wymaga stałego dofinansowania w celu utrzymania zabytkowego charakteru budynków, zgodnie z założeniami miejskiego konserwatora zabytków.  Specyfika tego miejsca gdzie historia splata się z teraźniejszością  sprawia, że ma ono niepowtarzalny charakter na mapie Poznania, gdyż jest przede wszystkim miejscem przyjaznym dzieciom i młodzieży. Połączenie zabytkowego charakteru placówki z nowoczesną  bazą dydaktyczną może stać się innowacyjnym rozwiązaniem na miarę europejską.

c. Organizacja pracy i kadra pedagogiczna:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego  w Poznaniu jest placówką, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem dzieci  i młodzieży niesłyszącej oraz osób z afazją. Obecnie w naszym Ośrodku uczy się 110 uczniów do 24 roku życia (liczba ta ciągle rośnie, ze względu na to, że niemalże codziennie przyjmowani są do Ośrodka uchodźcy z Ukrainy).  W placówce zatrudnieni są nauczyciele specjaliści z zakresu surdopedagogiki i pedagogiki specjalnej. Spośród wszystkich nauczycieli 78  to nauczyciele dyplomowani, 12-mianowani, 11-kontraktowi oraz 6 to nauczyciele stażyści. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w radach samokształceniowych w ramach WDN, kursach, szkoleniach, webinariach, a także podejmując studia podyplomowe. W Ośrodku zatrudnionych jest również 42 pracowników samorządowych.

 II.     Oferta edukacyjna

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy

Szkoła Podstawowa  Specjalna nr 113 – licząca w chwili obecnej 74 uczniów Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7 – licząca aktualnie 4 uczniów

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 (23 uczniów) – kształci w zawodach: 

 • tapicer – obecnie wygaszany,  
 • kucharz,  
 • cukiernik,  
 • fotograf,  
 • ogrodnik (wygaszony),   krawiec (wygaszony).

Technikum Specjalne – technik fotografii i multimediów (15 uczniów) i technik informatyk – obecnie kierunek wygaszony

Szkoła Policealna Specjalna nr 2 w zawodach: technik usług kosmetycznych  i florysta  – obecnie szkoła policealna wygaszona

III Liceum Ogólnokształcące Specjalne – obecnie liceum wygaszone

 III.     Misja szkoły

W moim przekonaniu najważniejszym postulatem Misji szkoły jest stwierdzenie „(…) Pragniemy tworzyć szkołę mądrą, wszechstronnie rozwijającą osobowość dziecka, by uczniowie byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne  w samodzielnym życiu. (…)”  Idea ta wyznacza cel do działania dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego tak, aby wizja szkoły stała się jej rzeczywistością.

 IV. Wizja szkoły

Ośrodek, który chcę stworzyć, to placówka:

– z własną „marką”, z tradycją i tożsamością. Rozpoznawalna w Wielkopolsce  i w Polsce, osiągająca sukcesy, w tym również międzynarodowe. Ośrodek przyszłości to placówka, która kładzie nacisk na integrację osób niesłyszących ze środowiskiem osób słyszących, zapobiegająca  wykluczeniu, izolacji kulturowej i społecznej. Otwierająca świat przed dziećmi z niepełnosprawnościami. Demokratyczna  i wychowująca do demokracji. Przestrzegająca praw dziecka i ucznia, w tym prawa do

nauki     w    języku,    który     daje    największą    szansę    na    zdobycie          wiedzy 

o świecie i samym sobie. Indywidualizująca podejście do ucznia, tak aby każdy z nich miał ścieżkę edukacji dokładnie dostosowaną do swoich możliwości i potrzeb, by jego rozwój był optymalny (metoda dla dziecka). 

Szkoła twórcza, innowacyjna, ucząca i rozwijająca. Dająca  możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów oraz przygotowująca ich do pracy zawodowej i do dorosłego, odpowiedzialnego życia.  Szkoła kreatywna, promująca nieszablonowe rozwiązania i projekty przyczyniające się do poprawy wyników nauczania, zwiększająca zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania dydaktyczne, proponowane w unikatowy sposób oraz pozalekcyjne. Samorządowa i wrażliwa na opinie uczniów i ich rodziców. Posiadająca Radę Pedagogiczną podejmującą decyzje wspólnie z dyrektorem, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty, tak aby wszyscy uczniowie (w tym niesłyszący) i ich rodzice czuli, że jest to szkoła dla nich. Promująca partnerstwo i współpracę. Bezpieczna i przyjazna dzieciom.

 V. Określenie obszarów i kierunków rozwoju

 Obszar dydaktyczny

 Cel główny: podnoszenie efektów w zakresie kształcenia.                                                             

 Optymalizacja organizacji procesów kształcenia z ukierunkowaniem na efekty.

podniesienie poziomu dydaktycznego placówki, poprzez analizowanie wyników edukacyjnych, formułowanie wniosków i planowanie konkretnych zadań, co  z pewnością przełoży się na wzrostową tendencję zdawalności egzaminów zewnętrznych przez uczniów OSW, 

wspieranie     indywidualnego       rozwoju        ucznia          –           wyrównywanie        szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania, w tym: dbanie o dobór właściwego języka, zapewniającego optymalny rozwój ucznia (język foniczny, system językowo-migany – SJM, polski język migowy – PJM, alternatywne metody komunikacji  – AAC),

prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i zajęć rozwijających talenty i uzdolnienia,

rozpoznawanie potrzeb i adekwatna organizacja zajęć dla uczniów  posiadających trudności w nauce, 

dbałość o wysoki poziom nauczania z uwzględnieniem realizacji eksperymentów i innowacji pedagogicznych,

dbałość o wysoki poziom kompetencji kadry pedagogicznej, w tym kompetencji w porozumiewaniu się w języku migowym ( PJM i SJM),

systematyczne stosowanie na lekcjach aktywizujących metod nauczania,

dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania, w odniesieniu do podstawy programowej, ich modyfikacja i dostosowanie do potrzeb  i możliwości uczniów, 

w miarę możliwości, tworzenie klas gdzie jest jednolita komunikacja (mowa,

PJM, SJM, alternatywne metody komunikacji),  kształcenie umiejętności kluczowych:

a. Porozumiewanie się w języku (kompetencje komunikacyjne)

 • chciałabym aby potrzeby uczniów były dokładnie analizowane, celem umożliwienia im nabywanie wiedzy poprzez porozumiewanie się w języku, zapewniającym optymalny rozwój ( mowa, SJM, PJM, alternatywne metody komunikacji),
 • kontynuowanie projektów edukacyjnych, stwarzających możliwości do rozwoju komunikacji, 
 • organizowanie konkursów szkolnych, nastawionych na znajomość języka polskiego w mowie, w piśmie, w formie miganej (SJM) oraz polskiego języka migowego (PJM),
 • wszechstronne przygotowanie uczniów i motywowanie ich do udziału w szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich  konkursach znajomości języka migowego, konkursach literackich i recytatorskich, przedmiotowych, np. matematycznych, geograficznych, ekologicznych, historycznych i zawodowych, itp.,
 • rozwijanie współpracy z Teatrem Nowym i Teatrem Polskim w Poznaniu oraz innymi (udział  dzieci  i młodzieży w spektaklach teatralnych, w tym spektaklach tłumaczonych na   język migowy),
 • kontynuowanie współpracy z Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodległości,

Muzeum Archeologicznym i innymi, o systematyczne  wzbogacanie oferty biblioteki szkolnej w oparciu o diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów i zachęcanie uczniów do czytelnictwa,

 • stałe analizowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych u wszystkich wychowanków, kierowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w tym zakresie do udziału w zajęciach wyrównawczych, a uczniów o wyższych kompetencjach na  zajęcia pozalekcyjne rozwijające język: koło teatralne, recytatorskie, czytelnicze, poetyckie, muzyczno-piosenkarskie itp.,
 • daleko idąca indywidualizacja wszystkich zajęć dydaktycznych,
 • udział nauczycieli z Ośrodka w ogólnopolskich konferencjach na temat glottodydaktyki, PJM i dwujęzyczności,
 • współpraca        w        zakresie       glottodydaktyki        z        Instytutem      Lingwistyki

Stosowanej  UAM  w Poznaniu,  o organizowanie spotkań i konferencji ze specjalistami z zakresu dwujęzyczności, np. dr Magdaleną Dunaj z Uniwersytetu Warszawskiego.

b. Porozumiewanie się w językach obcych, rozwijanie kompetencji matematycznych  i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych  

 • utworzenie pracowni językowej (laboratorium) do nauki języków obcych, o wzmacnianie roli języka obcego zawodowego, poprzez udział uczniów  w projektach międzynarodowych np. Erasmus + i innych, gdzie w sposób naturalny nabywają kompetencje w zakresie języków obcych zawodowych,
 • poszukiwanie nowych partnerów w ramach projektu Erasmus + i zachęcanie uczniów do udziału w zagranicznych stażach zawodowych,
 • poszerzenie i pogłębienie współpracy międzynarodowej z Ośrodkami dla niesłyszących w krajach UE i spoza UE w celu nawiązywania relacji koleżeńskich i rozwijania kompetencji komunikacyjnych wychowanków,
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach językowych: szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • podnoszenie szeroko rozumianych kompetencji językowych wszystkich nauczycieli,
 • organizowanie udziału uczniów i nauczycieli w projektach unijnych dotyczących kształcenia językowego,
 • stworzenie szkolnej platformy internetowej do językowego wspierania uczniów

(bank słów i pojęć) oraz rozwijania ich wiedzy, o wykorzystywanie na lekcjach języka angielskiego platformy edukacyjnej 

Insta.Ling, Learning Apss oraz Kahoot, o nawiązanie współpracy z Fundacją  Euroweek – wyjazdy na obozy językowe dla jak największej liczby uczniów, a przede wszystkim zapraszanie do szkoły wolontariuszy językowych,

 • doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i programy multimedialne,
 • utworzenie pracowni (laboratoriów) do nauki matematyki, chemii i fizyki, o wyposażenie szkolnych  tabletów w interaktywną aplikację edukacyjną  Corynth  i AR rozszerzona rzeczywistość. Corynth to pomoc do nauki biologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii i historii. Te nowoczesne programy i aplikacje oferują interaktywną treść 3D, co pozwala uczniom niesłyszącym poznawać rzeczywistość  głównie za pomocą wzroku, wykorzystując zasadę kompensacji zmysłów,       
 • stworzenie pracowni 3D, gdzie każdy z przeszkolonych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych będzie mógł stworzyć własne pomoce dydaktyczne np.: wydrukować wykresy i funkcje, elementy szkieletów, modeli wirusów, organów np. serca, modele związków chemicznych, itp.,
 • robotyka w szkole – szeroko rozumiane programowanie, uczenie dzieci kodowania, rozwiązywania problemów technicznych i tworzenia  przy pomocy robotów, w tym robotów Pfotonów,
 • wprowadzenie tabletowych podręczników (kompletów podręczników w formie elektronicznej),
 • stałe podnoszenie umiejętności nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania  z nowych technologii.

c. Kształcenie kompetencji informatycznych

 • wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych oraz pracowni fotograficznych  w nowoczesne  oprogramowanie, multimedia, aplikacje,
 • umożliwienie uczniom swobodnego dostępu do komputerów z Internetem  w świetlicy szkolnej,
 • umożliwienie uczniom swobodnego dostępu do e-biblioteki i e-booków,  o zakupienie nowoczesnych programów do nauki w zawodzie cukiernik i kucharz oraz innych nowo tworzonych kierunków,
 • rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli (TIK),
 • zaopatrzenie wszystkich nauczycieli w odpowiedni sprzęt informatyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych i korzystania z e-dziennika,
 • systematyczne polepszanie umiejętności związanych z technologią komunikacyjną – wychowanie świadomego odbiorcy.

d. Rozwój szkolnictwa branżowego          

 • otwieranie nowych kierunków kształcenia zawodowego, w szkole branżowej, technikum i szkole policealnej, zgodnie z potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy, 
 • wyposażenie szkoły w nowoczesne pracownie do nauki zawodu,
 • konkursy zawodowe – organizacja i udział. Podnoszą one kwalifikacje zachęcają, motywują, podnoszą poziom słownictwa zawodowego, 
 • współpraca z zakładami pracy, rzemiosłem, pracodawcami w zakresie  szkolenia zawodowego uczniów, odbywania staży zawodowych i zatrudniania absolwentów

OSW, o współpraca z innymi szkołami specjalnymi w celu wymiany doświadczeń  w zakresie kształcenia zawodowego, jak np. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy Żniwnej  i ogólnodostępnymi, np. Zespół Szkół Gastronomicznych przy ulicy Podkomorskiej, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przy ulicy Warzywnej – wspólne zajęcia, projekty, imprezy,

 • uruchomienie branżowej szkoły II stopnia (do czego zachęcają uczniowie, rodzice  i nauczyciele)– posiadamy bazę noclegową, szkolną, wykwalifikowaną kadrę. 

Takie działania z obszaru dydaktycznego chciałabym zrealizować w czasie swojej kadencji.

Obszar wychowawczy 

Cel główny: zwiększenie efektywności wychowania i opieki i bezpieczeństwa uczniów. Poprawa jakości organizacji tych procesów. Rozwijanie inicjatywności  i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 

w tym obszarze najważniejszym zadaniem jest wypracowanie przez całą społeczność szkolną spójnego i kompletnego programu wychowawczoprofilaktycznego oraz rzetelna jego realizacja. Programu wychowawczego – profilaktycznego stworzonego w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów  i rodziców, identyfikację czynników chroniących i czynników ryzyka, definiowanie problemów i zagrożeń. Program ten powinien zakładać dbałość  o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, integrację, przygotowanie do roli pracownika i obywatela, przygotowanie do dorosłego życia rozumiane jako:

 • umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielnego uczenia się,  o radzenie sobie w trudnych sytuacjach, o radzenia sobie z trudnymi emocjami, o umiejętność współpracy w grupie,
 • wyposażenie w podstawowe wartości, takie jak: uczciwość, wytrwałość, szacunek do innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, podejmowanie inicjatyw, 
 • dbałość o własne zdrowie, profilaktyka, prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • lepsze wyniki dydaktyczne i zdawalność egzaminów zewnętrznych, o dążenie do samorozwoju.

zdecydowane przeciwstawianie się jakiejkolwiek dyskryminacji, przemocy bądź agresji,

tolerancyjne podejście do ludzi o innej rasie, religii poglądach, ale również tworzenie szacunku do własnej osoby i podejmowanie przemyślanych decyzji  i działań,

zobowiązanie nauczycieli do prowadzenia właściwego rozpoznania wszystkich potrzeb uczniów w ramach pracy zespołów nauczycieli w tym zespołów wychowawczych, przedmiotowych oraz zespołów do spraw IPET i określenia metod i działań adekwatnych do potrzeb, dysfunkcji i deficytów ucznia,  a zapewniających mu spójne i długofalowe wsparcie, czego wynikiem będzie sukces edukacyjny i wychowawczy,

ścisła współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Zaproszenie przedstawicieli poradni z całej Wielkopolski do naszego Ośrodka celem przedstawienia oferty edukacyjnej, pokazowych zajęć, zwiedzanie szkoły, konsultacje w sprawach uczniów,

wspomaganie rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kompetencji wychowawczych i postępowania w przypadku trudności wychowawczych uczniów. Ważnym elementem tych działań powinny być wspólne szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania  z specjalistami i szkolenia zewnętrzne prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny. Dokładna analiza orzeczeń, współpraca w zespołach przy tworzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia  i zespołach IPET,

współpraca z rodzicami powinna rozwijać się również w kierunku zbierania informacji na temat  oczekiwań wobec szkoły, efektów podejmowanych działań, wzajemną integrację, 

zwiększenie zaangażowania rodziców w życie Ośrodka – przy organizacji zabaw, festynów, konkursów i zawodów szkolnych, rozwiązywania sytuacji problemowych,

tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi każdego ucznia,

przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie metody Treningu  Zastępowania

Agresji oraz wprowadzenie jej w codzienną praktykę wychowawczą w Ośrodku,  nowoczesne i innowacyjne podejście do zajęć rozwijających zainteresowania: stworzenie pracowni do takich zajęć, gdzie będzie możliwa ich duża różnorodność, np. zajęcia z gliny, robótki ręczne, elementy programowania, sztalugi do zajęć plastycznych, nagrywanie teledysków, tworzenie filmów itp.,

korzystanie z odpowiednich procedur postepowania w różnorodnych sytuacjach wychowawczych, procedur sprzyjających budowaniu szkoły wolnej od agresji  i przemocy,

współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami oraz udział w różnego rodzaju lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych, korzystanie z wiedzy specjalistów,

stworzenie procedur dla uczniów zagrożonych demoralizacją,

diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,

kładzenie nacisku na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów: udział w projektach kulinarnych, stażach zawodowych, konkursach szkolnych  i pozaszkolnych, organizacjach charytatywnych i wolontariackich, wycieczkach i treningach oraz kółkach zainteresowań,

organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników,

podnoszenie kultury osobistej uczniów,

przygotowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który określi główne cele doradztwa zawodowego w szkole podstawowej  i ponadpodstawowej. Rodzaje zadań kierowanych do uczniów (np. pomaganie uczniom w stworzeniu teczek portfolio, organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, itp.) oraz rodzaje zadań kierowanych do rodziców, takich jak: organizowanie spotkań informacyjno-doradczych  z doradcą zawodowym w szkole; inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy; organizowanie spotkań  z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; informowanie o targach edukacyjnych; udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblio-teczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, e-dziennik); włączanie rodziców w szkolne działania związane  z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym,

włączanie młodzieży w tworzenie ceremoniału i tradycji szkoły,

szczególnie ważnym ogniwem i podmiotem działań wychowawczych  i opiekuńczych są uczniowie klas pierwszych. Uczniowie rozpoczynający naukę

w tych klasach, nie znają zasad funkcjonowania nowej szkoły, swoich nowych nauczycieli i wychowawców. Aby pomóc uczniom klas pierwszych w adaptacji w nowej szkole organizowana będzie uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, wspólne wyjścia i wycieczki oraz spotkania integracyjne z uczniami klas drugich i trzecich realizowane głównie przez wychowawców, pedagoga  i psychologa,

podejmowanie działań skierowanych do uczniów w zakresie profilaktyki medycznej, zdrowego odżywiania, uniezależnienia się od portali społecznościowych, zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu, poszerzenie oferty zajęć sportowych,

tworzenie warunków do rozwoju i aktywności , w tym kreatywności uczniów, rozwój zainteresowań uczniów:

 • organizowanie różnych kół zainteresowań, o wspieranie inicjatyw uczniowskich w tym zakresie,
 • diagnoza potrzeb w zakresie organizowania zajęć rozwijających zainteresowania, o zachęcanie do aktywności sportowej rozwijanie zainteresowań sportowych: udział  w różnego rodzaju zajęciach: np. na basenie, na stoku narciarskim, na siłowni, 
 • organizowanie rozgrywek wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych np. w ramach rywalizacji szkół śródeckich lub wspólnych pikników,
 • współpraca z Olimpiadami Specjalnymi i Uczniowskim Międzyszkolnym Klubem

Sportowym Niesłyszących,  o wspieranie i motywowanie uczniów do udziału w Mistrzostwa Polski Niesłyszących Międzynarodowych Mitingach Pływackich Niesłyszących, Międzynarodowych Biegach Przełajowych, Mistrzostwach Europy Niesłyszących, Mistrzostwach Świata Niesłyszących, Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszących oraz w zawodach sportowych ogólnodostępnych,

 • wykorzystywanie i rozwijanie istniejącej bazy sportowej oraz jej modernizacja, o wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych do programu zajęć wychowania fizycznego,
 • umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego podnoszenia kwalifikacji, o organizowane spotkań ze znanymi zawodnikami ze sportowych klubów wielkopolskich, z niesłyszącymi  mistrzami sportowymi,

uczestnictwo uczniów w szeroko rozumianej kulturze, udział  w przedstawieniach teatralnych, koncertach, w wydarzeniach organizowanych przez społeczność osób niesłyszących,

udział w projektach, które promują rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej,

odtworzenie koła teatralnego w Ośrodku.

Takie działania z obszaru wychowawczego chciałabym zrealizować w czasie swojej kadencji.

Obszar społeczny

Cel główny: uwrażliwienie na drugiego człowieka. Zapobieganie wykluczeniu  społecznemu i kulturowemu. Umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie.

 kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich, poprzez:

 • pomaganie uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych i słabych stron w celu uzyskania dobrych wyników w nauce i przygotowania do egzaminów zawodowych  i zewnętrznych,
 • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego i podejmowanie  wspólnych działań, 
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania  problemów, partnerstwo  w  stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły, o zachęcanie do udziału w projektach edukacyjnych związanych z kształtowaniem postawy obywatelskiej,
 • rozpoczęcie realizacji projektu „Spotkania ze sławnymi ludźmi”, o angażowanie  uczniów do działań prospołecznych,
 • uczestniczenie z młodzieżą w sesjach Rady Miasta Poznania i nawiązanie ścisłego kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta Poznania,
 • uczestniczenie wraz ze sztandarem szkoły w uroczystościach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się akcjami charytatywnymi i wolontariatem, o wspieranie prospołecznych inicjatyw uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • współpraca z organizacjami skupiającymi osoby niesłyszące, takimi jak

Towarzystwo Osób Niesłyszących, Polski Związek Głuchych, o działania ekologiczne: rozwijanie świadomości ekologicznej wychowanków poprzez projekty, udział w konkursach, prelekcjach, itp.,

 • poprawienie wizerunku szkoły poprzez współpracę z mediami,

rozwijanie wolontariatu szkolnego – działania wolontariackie rozwijają postawę odpowiedzialności za siebie i za innych oraz daje poczucia sprawstwa,  

 • stworzenie koła wolontariatu,
 • aktywizowanie uczniów do brania udziału w następujących akcjach: Orkiestra Świątecznej Pomocy, Krew darem życia” (Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Poznaniu), współpraca z Redemptoris Missio – Fundacją Pomocy Humanitarnej. Kontynuacja i zwiększenie zakresu współpracy  z Hospicjum Palium w Poznaniu – „Motyli wolontariat”,
 • chciałabym,  aby uczniowie w ramach Koła Wolontariatu uczestniczyli  w warsztatach i pracach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: fundacje  i stowarzyszenia, schroniska dla zwierząt, 
 • uczestniczyli również w akcjach, typu: Międzynarodowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata i innych.

Takie działania z obszaru społecznego chciałabym zrealizować w czasie swojej kadencji.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja Ośrodka

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym będę kontynuować moje dotychczasowe  działania, które realizowałam jako nauczyciel OSW:

kontynuacja prac w ramach „Komitetu Śródeckiego”, współpraca  z organizacjami pożytku publicznego, szkołami i instytucjami kultury działającymi na Śródce i Ostrowie Tumskim, Radą Osiedla Ostrów Tumski-

Śródka-Zawady-Komandoria, udział w działaniach lokalnych, 

budowanie więzi ze środowiskiem lokalnym: współpraca z Fundacją

Artystyczno-Edukacyjną PUENTA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Śródki 

i Okolic „Śródeja”. Będę promować aktywne włączanie się uczniów, młodzieży, kadry pedagogicznej w organizowanie Dni Sąsiada, Wigilii na Śródce, akcji Sprzątania Świata, Koncertach dla Ziemi, w organizację pikniku dla mieszkańców Śródki i targu średniowiecznego,

organizowanie współpracy z parafią polskokatolicką – kościołem pw. św. Kazimierza: dbanie o przykościelne tereny zielone, wspólne projekty (kościół św. Kazimierza był niegdyś integralną częścią Zespołu Poklasztornego Wzgórza Reformatów oraz naszego Ośrodka),

będę kontynuować moją obecną współpracę z ICHOT w zakresie organizacji kursów, szkoleń, konferencji  i warsztatów, które uczą jak pracować z osobami niesłyszącymi,

 • współorganizacja projektów edukacyjnych, dostosowanych dla potrzeb uczniów niesłyszących,
 • bezpłatne oprowadzania dla uczestników wymiany międzynarodowej, ogólnopolskich konkursów, festiwali, zawodów sportowych, które będą odbywać się w Ośrodku, 
 • uczestniczenie wraz z uczniami w różnego rodzaju warsztatach i lekcjach, co pozwala uczniom w atrakcyjny i ciekawy sposób przyswajać wiedzę historyczną,

będę kontynuować moją współpracę z Muzeum Poznańskiego Czerwca oraz  Muzeum Powstania Wielkopolskiego w ramach realizacji projektów edukacyjnych oraz doradztwa w sprawie dostosowania przestrzeni muzealnej do potrzeb uczniów niesłyszących,

będę nadal  współpracować z Radą Osiedla Stare Miasto, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Rezerwatem Archeologicznm Genius loci, Muzeum Archidiecezjalnym, POSIR, Szkołą Katedralną, Poznańską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego,

rozwinę współpracę  z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego  i Zawodowego w Poznaniu, celem lepszego wsparcia dla młodzieży

przygotowującej się do wyboru zawodu, egzaminów zawodowych i odnalezienia się na rynku pracy,

będę kontynuować moją współpracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną  w Poznaniu, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

rozwinę ścisłą współpracę z organami nadzorującymi i wspierającymi placówkę oraz władzami i organizacjami lokalnymi,

 istotnym aspektem mojej działalności będzie promocja Ośrodka, nie tylko  w środowisku lokalnym, lecz także w Wielkopolsce i w Polsce. Na tym polu pragnę poszerzyć moją współpracę z Telewizją Polską PTV3, Wielkopolską Telewizją Kablową, Radiem Poznań, lokalną prasą, mediami społecznościowymi.

 będę nadzorować szybkie umieszczanie informacji o dokonaniach  i osiągnięciach uczniów i nauczycieli oraz imprezach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych w szkole lub w środowisku lokalnym z udziałem Ośrodka,

chciałabym włączyć młodzież wraz z nauczycielami do projektu  Arena  Zawodów – „Szacun dla Zawodowców”, 

udział młodzieży w uroczystościach pasowania uczniów klas pierwszych  w cechu Cukierników i Piekarzy i Ogólnopolskim Cechu Rzeźników-WędliniarzyKucharzy oraz świętach cechowych,

udział Ośrodka w Targach Edukacyjnych,

 promowała będę osiągnięcia uczniów i szkoły na stronie internetowej i szkolnym Facebooku, tak aby można było ukazywać nasze bieżące działania i sukcesy. W dobie Internetu są to najszybsze źródła informacji dla kandydatów i ich rodzin, środowiska lokalnego i ewentualnych partnerów szkoły, a zarazem najlepszą naszą wizytówką i promocją,

w ramach współpracy ze środowiskiem pragnę pozyskać również przyjaciół szkoły, którzy widząc celowość działań, będą z nami systematycznie współpracować, pomagać szkole i uczniom np. Olimpiady Specjalne, grupy rekonstrukcji historycznej czy pracodawcy organizujący bezpłatne szkolenia zawodowe dla uczniów naszej szkoły, stowarzyszenia i fundacje,

nawiążę współpracę  z innymi ośrodkami w kraju, celem wymiany doświadczeń organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych, będę kontynuować i poszerzać współpracę z wyższymi uczelniami szczególnie z UAM i UAP (praktyki studenckie, wspólne projekty edukacyjne, wspólne projekty dotyczące glottodydaktyki).

Takie działania z obszaru współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocji Ośrodka chciałabym zrealizować w swojej kadencji.

Zarządzanie i organizacja  – współpraca z organami szkoły

zaangażowanie kadry pedagogicznej jest bardzo ważnym wyznacznikiem sukcesu każdej szkoły. Oczekuję od nauczycieli, że sprostają wymaganiom obecnej reformy edukacji, że będą wykorzystywać nowe technologie i pomagać uczniom w zdobyciu umiejętności uczenia się przez całe życie,

Radę Pedagogiczną Ośrodka tworzą nauczyciele i specjaliści z pasją.   W ogromnej większości to zespół kompetentny i zmotywowany. Moim celem będzie dostrzeganie tego ogromnego potencjału, wspieranie, wzmacnianie, zachęcanie do działania,  jak również  do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez pracę w zespołach nauczycieli, zespołach samokształceniowych, prowadzenie lekcji otwartych, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry, głównie poprzez studia podyplomowe, szkolenia, kursy, webinaria,

wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod nauczania  z wykorzystaniem platform edukacyjnych, nauki języków obcych,

podnoszenie umiejętności praktycznych przez nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych,

ważnym aspektem podejmowania doskonalenia zawodowego przez nauczycieli jest wsparcie finansowe ze strony szkoły. Dlatego będę starała się pozyskiwać środki na szkolenie rad pedagogicznych z Organu Prowadzącego, grantów

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i środków unijnych,

będę wspierać awans zawodowy nauczycieli,

będę motywować nauczycieli do podejmowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych, realizacji projektów edukacyjnych,

zwiększenie komfortu pracy nauczyciela – modernizacja strefy wypoczynku,

mój model nadzoru pedagogicznego to wspomaganie, wspieranie, rozmowa  i wskazywanie właściwych rozwiązań,

będę budować zespól, który odpowiedzialny i samodzielny będzie partnerem dyrektora szkoły,

na podobnych zasadach pragnę zbudować współpracę z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, związkami zawodowymi i organizacjami działającymi w Ośrodku,

jako dyrektor będę przestrzegała  przepisów związanych z budżetem placówki, racjonalnie zarządzała tymi środkami i dążyła do optymalizacji kosztów.

W taki sposób chciałabym zarządzać i organizować pracę placówki oraz współpracować z organami szkoły w swojej kadencji.

Współpraca z rodzicami 

Cel: Rodzice będą ważnym partnerem w  planowaniu pracy Ośrodka.

współpraca z rodzicami powinna rozwijać się w kierunku zbierania informacji na temat oczekiwań wobec szkoły, efektów podejmowanych działań, integrację rodziców, 

zwiększenie zaangażowania rodziców uczniów w życie Ośrodka – przy organizacji zabaw, festynów, konkursów i zawodów szkolnych, kiermaszu świątecznego i projektów edukacyjnych, imprez takich jak: andrzejki, mikołajki, pasowanie na ucznia pierwszej klasy, pikniki i festyny rodzinne,

będę się również starała wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, dbała o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami  w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem,

będę w miarę potrzeb, biorąc pod uwagę propozycje rodziców, organizowała  prelekcje, warsztaty, spotkania, szkolenia  –  na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców o problemach i działalności szkoły, organizację zebrań klasowych,

będę ściśle, na zasadach partnerstwa,  współpracowała z Radą Rodziców, 

poczynię starania do jak najszybszego stworzenia Rady Szkoły, 

rodzice będą mogli liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie pedagoga i psychologa oraz specjalistów.

Takie działania z obszaru współpracy z rodzicami chciałabym zrealizować w czasie swojej kadencji.

Rozwój bazy szkoły

dalsze doposażanie kolejnych sal lekcyjnych w nowoczesne środki dydaktyczne,

pozyskiwanie środków unijnych na doposażanie pracowni szkolnych  w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu,

zakup indywidualnych szafek dla uczniów w miejsce tradycyjnej szatni,

utworzenie laboratoriów: chemicznego, fizycznego, matematycznego i języków obcych,

pozyskiwanie środków finansowych z Rady Osiedla Śródka-Ostrów TumskiZawady-Komandoria na odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły  i terenów zielonych,

wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej  dla uczniów i nauczycieli (literatura specjalistyczna i metodyczna),

dalszą informatyzację szkoły i wzbogacanie jej o nowe oprogramowanie edukacyjne,

dbałość o wystrój wnętrza budynku,

doposażenie Sali Doświadczania Świata,

modernizacja sali terapii integracji sensorycznej,

utworzenie tzw. crossingbook – kącika czytelniczego,

modernizacja gabinetu audiologicznego,

doposażenie pracowni cukierników, kucharzy, a także otwarcie nowych pracowni kształcenia w zawodzie (np. krawiec, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne) zgodnie z możliwościami uczniów i potrzebami lokalnego rynku pracy,

tworzenie i doposażenie klas wielozawodowych,

rozwój szkoły policealnej, otwieranie nowych kierunków kształcenia, zgodnie  z potrzebami rynku pracy, 

stworzenie pawilonu do zajęć praktyczno-technicznych, który służył będzie do rozwijania zainteresowań uczniów oraz przygotowaniu ich do wejścia w dorosłe życie,

stworzenie ogrodów i szklarni, gdzie będą mogły być prowadzone również zajęcia z uczniami z klas specjalnych w ramach rozwijania zainteresowań, 

stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Ośrodka, celem aktywizacji absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,

utworzenie „Pokoju Wytchnienia” dla uczniów z problemami (kanapa, akwarium, fotel, worek sako, muzyka relaksacyjna, przyjaźnie, kolorowo),

organizacja odpowiedniego pomieszczenia dla dzieci i młodzieży prezentującej nieprawidłowe zachowania, nieradzących sobie z impulsami, gdzie będą mogły bezpiecznie dla siebie i otoczenia poradzić sobie z negatywnymi emocjami,

modernizacja bazy internatu. Stworzenie ankiety ewaluacyjnej , celem diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców co do funkcjonowania grup wychowawczych.

Takie działania z obszaru rozwoju bazy szkoły chciałabym zrealizować w czasie swojej kadencji.

Pozyskiwanie  funduszy 

 będę pozyskiwała fundusze unijne, poprzez udział w projektach, wymianie międzynarodowej, projektach typu Erasmus+,

 poprzez wspieranie działającego w OSW  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszących Auriculus , będę jak dotychczas starała się o granty na rzecz placówki,

 darowizny osób prywatnych oraz firm i tzw. przyjaciół Ośrodka, fundacji  i innych organizacji pozarządowych.

 wynajem pomieszczeń szkolnych,

 organizowanie mityngów, konferencji i szkoleń.

 VI. Zakończenie

Moim pragnieniem jest stworzenie takiej szkoły, do której wszyscy mają  zaufanie, która cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Ściśle współpracuje z organami odpowiedzialnymi za nadzór i prowadzenie placówki. Ma swoją „markę” rozpoznawalną w całej Polsce. Taka szkoła nie boi się przyszłości! 

Szkoła zjednoczona: nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrekcja. 

Szkoła partnerska. 

Moje zasady:

komunikacja, rozmowa,  wspieranie, wspomaganie, praca zespołowa, codzienne postępowanie oparte na wartościach.

Jako dyrektor, a przede wszystkim jako człowiek będę kierowała się szacunkiem dla drugiej osoby, wrażliwością na jej potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Myślę, że za mojej kadencji Ośrodek ma szansę na szybki rozwój!

                                                                                           Justyna Maciejak