Szkoła podstawowa nr 113

Odtwórz wideo

Szkoła Podstawowa – przeznaczona dla dzieci g/Głuchych, słabosłyszących lub z afazją. Naszym uczniom zapewniamy wysoko wykwalifikowaną, przyjazną dziecku kadrę, specjalistyczną opiekę terapeutyczną, logopedyczną i rewalidacyjną, zróżnicowane formy zajęć edukacyjnych, naukę w małych zespołach. Nauka w szkole podstawowej  trwa 8 lat, ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia  danego etapu edukacyjnego o jeden rok. Ponadto szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań.

Wymagane dokumenty:
•    WNIOSEK-skierowanie (z tej strony należy pobrać stosowny wniosek)
•    karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.