Plan pracy OSW

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO  DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU

Obowiązuje od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1551 ze zm.),  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.).

Plan opracowany został na podstawie:

  • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023,
  • planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023,
  • koncepcji pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
  • ustalonego przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2021/2022 r.
Obszar: Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów wymagań 
ZadaniaSposób realizacjiTerminyOsoby odpowiedzialne
Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023Właściwa organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, realizacja projektu z zakresu edukacji klasycznej, wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego 2023.  Pogadanki i działania w trakcie realizacji godzin wychowawczych oraz projekty kształtujące postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.  cały rok  Wychowawcy klas, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, Zespół ds. edukacji klasycznej, Zespół samokształceniowy przedmiotów humanistycznych.
Dostosowanie szkolnego zestawu programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów oraz wyposażenia szkoły.Utworzenie Szkolnego zestawu programów nauczania. Utworzenie Szkolnego zestawu podręczników.do końca maja 2023 r.Zespoły samokształceniowe
Określenie jednolitych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach kształcenia.koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023 Zespoły samokształceniowe
Opis realizacji programów nauczania w postaci planów dydaktycznych.                       Do 9 września 2022 r.Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 
Stosowanie jednakowej zasady wag ocen ze wszystkichcały rokNauczyciele poszczególnych
 przedmiotów. przedmiotów 
Wprowadzenie oceniania kształtującego. cały rok Zainteresowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Monitorowanie realizacji podstawy programowej.Analiza programów nauczania w ramach pracy zespołów samokształceniowych.2 x w ciągu roku szkolnego ( po podsumowaniu pracy I i II semestru)Zespoły samokształceniowe
Przeprowadzenie diagnozy poziomu wiadomości                      i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących obowiązujących na egzaminach zewnętrznych.według harmonogramu egzaminów próbnych Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.  
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz skonstruowanie programów naprawczych.9 września 2022 r. 30 września 2022 r.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz zespoły samokształceniowe.
Modyfikowanie planów dydaktycznych.Uwzględnienie w planach dydaktycznych wyników analiz, zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz szkoły.cały rok Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Opracowanie i wdrożenie programów własnych.Opracowanie własnych programów nauczania.do 30 maja 2023 r.Zainteresowani nauczyciele.
Efektywna analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.Zaklasyfikowanie wychowanków na zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami.wrzesień 2022 r.Wychowawcy klas, Zespoły IPET, wicedyrektorzy
Efektywna analiza potrzeb rozwojowych wychowanków.Prowadzenie zajęć SI, prowadzenie zajęć terapii Snoezelen, prowadzenie zajęć usprawniania ruchowego, prowadzenie zajęć Metodą Weroniki Sherborne, właściwy dobór kanału komunikacyjnego dającego dziecku możliwość najpełniejszego rozwoju, w tym wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w szczególnych sytuacjach kryzysowych. – rozwijanie zainteresowań uczniów (zajęcia rozwijające zainteresowania, koła zainteresowań, prowadzenie zajęć  w internacie)cały rokSpecjaliści terapii Snoezelen, SI, usprawniania ruchowego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, nauczyciele, zespół psychologiczno – pedagogiczny, zespoły IPET, wychowawcy klas, Zespół ds. IPET, Zespół ds. komunikacji alternatywnej, wychowawcy grup wychowawczych.
Przygotowanie IPETSpotkania zespołów IPETstyczeń 2023 r. maj/czerwiec 2023 r.Zespoły IPET
Przeprowadzenie ewaluacji arkusza obserwacji we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka.Opracowanie i realizacja Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania dla każdego dziecka. Ewaluacja arkusza obserwacji. cały rok Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, koordynator, zastępca koordynatora.
Obszar: Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego i podnoszenie jakości kształcenia.
Podnoszenie efektywności nauczania z wszystkich przedmiotów.Stosowanie aktywnych metod nauczania.cały rok  Nauczyciele przedmiotów.
Praca z wykorzystaniem katalogów pojęć na zajęciach dydaktycznychcały rokNauczyciele poszczególnych przedmiotów, rewalidacji, świetlic  i internatu.
Szkolenia nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Programu WDN, w tym samokształcenie.cały rok Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Praca nauczycieli w Zespołach samokształceniowych, Zespołach zadaniowych.cały rokZespoły samokształceniowe, Zespoły zadaniowe
Wypracowanie skutecznych form przygotowania uczniów  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  i egzaminu czeladniczego.Kontakty z pracodawcami, zgłaszanie uczniów do udziału  w projektach zawodowych, wykładach, spotkaniach, kursach     i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe  i teoretyczne.cały rokNauczyciele przedmiotów zawodowych. Wicedyrektor A. Wojciechowska
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. cały rok  Nauczyciele przedmiotów zawodowych. Wicedyrektor A. Wojciechowska
Realizacja programu „Laboratorium przyszłości”.cały rokA. Gocki, A. Zgoła, E. Majerczak, W. Orłowski, B. Szymańska,  A. Szaramowicz
Projekt ” Kształcenie zawodowe bez barier”-podniesienie kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych w Wielkopolsce.  cały rokA. Wojciechowska
Realizacja projektu Europa PLUS  – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących.cały rokM. Majchrzak
Wsparcie edukacjiWykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobówcały rokWszyscy nauczyciele
informatycznej i medialnejcyfrowych. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  
Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.cały rokWicedyrektor A. Skowrońska, wychowawcy klas, nauczyciele informatyki
Współpraca z uczelniami wyższymiWarsztaty, zajęcia organizowane przez studentów, konferencje, szkolenia, kursycały rokZespół ds. kontaktów z uczelniami wyższymi, zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
Praca z uczniem zdolnym.Prowadzenie pokazów, szkoleń zawodowych dla uczniów.cały rokNauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym – konsultacje indywidualne i zespołowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, przygotowanie do konkursów, projektów i programów edukacyjnych.cały rok Wszyscy nauczyciele
Udział w konkursach zewnętrznych, konkursach szkolnych, projektach edukacyjnych i zawodach sportowych.cały rokWszyscy nauczyciele  
Rozbudzanie aktywności uczniów w celu osiągnięcia dobrych wyników w nauce na miarę ich możliwości. Organizacja konkursów i projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej. cały rokNauczyciele przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
Organizacja pleneru fotograficznego.Wrzesień 2022 r.A. Gocki, A. Zgoła, G. Niemier, B. Pudełko, E. Tomaszewska-Jawgiel
V Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne21-23.04.2023 r.A. Gocki, A. Zgoła, D. Wasilewska, W. Orłowski,  R. Skwarek, Emilia Englert – Balcerowska,  M. Gibowska, I. Szipka, S. Mroczek
Udział w konkursach, olimpiadach. cały rokWszyscy nauczyciele
Organizacja i udział  w zawodach sportowych. Współpraca z TKKF, Olimpiadami Specjalnymi, UMKSNcały rokNauczyciele wychowania fizycznego
Realizacja projektu „A tymczasem w świetlicy…”.cały rokNauczyciele świetlic
Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności i talentów (International Dot Day).15 września   Katarzyna Falkowska  Jolanta Lewandowska
 Sposób realizacji Zabawy kreatywne w zespołach klasowych w czasie lekcji z wychowawcą oraz zajęć przedmiotowych, szukanie swoich talentów, praca z zasobami. Chętni nauczyciele, wychowawcy
 Projekt „Edukacja klasyczna”.cały rokKatarzyna Falkowska, Zespół ds. Edukacji klasycznej.
Projekt edukacyjny „II wojna światowa na ziemiach polskich”.cały rokKatarzyna Falkowska Marzena Owczarzak – Lulka, A. Skowrońska, Renata Miller
Projekt „ LEGO EDUCATION ”II semestrAnna Piechowiak
Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0. Innowacyjny Projekt Edukacyjny Ciastoterapia.cały rokJ. Kaźmierczak
Międzynarodowa przerwa na czytanie.cały rokEwa Lembicz
Ekomisja.cały rok Ewa Lembicz, Marta Osses
Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie.cały rokB. Szymańska, D. Piaseczna
W kartonowym świecie dobrze bawić się będzieciecały rokI. Andrzejewska
Interdyscyplinarne warsztaty muzealne „Ja w muzeum”.cały rokK. Falkowska, A. Makowiecka
Współpraca ze szkołą teatralną.wrzesień-grudzieńK. Nowak, I. Andrzejewska
Szkoła bez barier.cały rokJolanta Kuryś-Skrzypczak
Kodowanie na dywanie.cały rokA. Szaramowicz, D. Piaseczna
Integracja bez barier.cały rokS. Świerzewska.
Projekt „Rozwijanie czytelnictwa”.cały rokH. Budasz
Projekt edukacyjny „Muzeum – poznanie przez doświadczenie”.cały rokSara Kasprzak
Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów.Wdrażanie do samokształcenia – korzystanie z zasobów pracowni szkolnych, pracowni multimedialnych i biblioteki szkolnej.cały rok Nauczyciel bibliotekarz, Wszyscy nauczyciele
Rozwijanie zainteresowań Konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, realizacja projektucały rokM. Nowak oraz zespół, E. Lembicz
czytelniczych„Bajki pani Majki”, „Bajkowóz”.  
Projekt „Świąteczne odliczanie z książką”grudzień 2022 r.E. Jagiełka
Rozwijanie zainteresowań uczniów i zamiłowania do zawodu.Rozwijanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców,cały rokZespół ds. praktyk zawodowych                                                 
Współpraca z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, zakładami pracy. Wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych.cały rok Zespół ds. praktyk zawodowych Nauczyciele przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Doradcy zawodowi, pedagog
Uroczyste pasowanie uczniów  klas pierwszych. październik 2022 r.E. Lembicz oraz zespół Samorząd Wychowanków, Rada Rodziców
Organizacja „Pikniku integracyjnego” dla dzieci ze świetlic.wrzesień 2022 r.E. Jagiełka
Organizacja „Nocy w świetlicy..”marzec 2023 r.E. Jagiełka
Propagowanie osiągnięć uczniów.Eksponowanie osiągnięć uczniów na szkolnej stronie internetowej, Facebooku i w innych mediach.cały rok Dyrektor, wicedyrektorzy, opiekun SW, B. Pudełko, M. Majchrzak
Rozwijanie umiejętności planowania rozwoju osobistego.Organizowanie warsztatów mających na celu rozpoznanie osobistych predyspozycji uczniów, technik efektywnego  uczenia się.cały rokPedagog, psycholog, wychowawcy klas
Organizowanie spotkań z  przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawcami i w celu zapoznania uczniów        z możliwościami lokalnego rynku pracy.cały rokDyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,  nauczyciele przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, wychowawcy klas, Zespół ds. praktyk zawodowych, doradcy zawodowi, pedagog
Prowadzenie doradztwa zawodowego zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.cały rokM. Gronowska, G. Niemier
Organizowanie spotkań z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces.cały rokSamorząd Wychowanków, Rada Rodziców, Zespół ds. badania losów absolwentów            
Wdrażanie uczniów do samorządności.Motywowanie Zarządu Samorządu Wychowanków do podejmowania inicjatyw, przedsięwzięć oraz  organizowania cały rokWicedyrektorzy, opiekun SW, Rada Rodziców i wychowawcy klas.
 imprez szkolnych według Planu pracy SW.   
Edukacja prawna i obywatelska uczniów – praca w Samorządzie Wychowanków, udział w uroczystościach patriotycznych na poziomie miasta i województwa, udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.cały rokNauczyciele wiedzy  o społeczeństwie, historii, Samorząd Wychowanków
Monitorowanie losów absolwentów.Zbieranie informacji o losach absolwentów.cały rokZespół ds. badania losów absolwentów, Zespół WWR              
Obszar: Wychowanie i profilaktyka zagrożeń
Zapoznanie uczniów i rodziców z prawem szkolnym.Zapoznanie uczniów klas  pierwszych i ich rodziców ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami dotyczącymi kształcenia, wychowania i opieki obowiązującymi  w szkole.wrzesień 2022 r.Wychowawcy klas. 
Praca wychowawczoopiekuńcza zgodnie z Programem WychowawczoProfilaktycznym Ośrodka.Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka. Opracowanie i realizacja klasowych programów wychowawczo-profilaktycznych (na godzinach wychowawczych).Do 4 listopada 2022 r.Wicedyrektor Aneta Józefczak, Zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka, wychowawcy grup wychowawczych, wychowawcy klas.
Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczniów.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Kontakt z domem rodzinnym w sytuacji szczególnie trudnej. Prowadzenie systematycznych działań profilaktycznych. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Wdrożenie i realizacja projektu „ Migiem po pomoc”.  cały rokWychowawcy klas,  pedagodzy i psycholodzy Zespół ds. współpracy  z poradniami psych. – pedagogicznymi, A. Lickiewicz             
Doskonalenie działań w celu osiągania przez uczniów wysokiej frekwencji – konsekwentne wymaganie usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców uczniów, stały kontakt z rodzicami. ( e-usprawiedliwienia  – Librus).cały rokWychowawcy klas.
Praca wychowawców klas i wychowawców grup wychowawczych na comiesięcznych Zespołach Wychowawczych.cały rokWychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, dyrektor, wicedyrektorzy
Działania Ośrodkowego Zespołu Wychowawczego.cały rokKoordynatorzy, zespół psych.pedagogiczny, dyrektor, wicedyrektorzy
BudowaniePrzeciwdziałanie agresji i zachowaniom niepożądanym –cały rokPedagog i psycholog,
współodpowiedzialności  za mienie szkoły.edukacja prawna, współpraca z policją i strażą miejską. wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele.
Tworzenie zaufania między pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wzajemne motywowanie do podejmowania wspólnych działań.Dbałość o sprawny przepływ informacji – tablice ogłoszeń, narady, spotkania, komunikaty w e-dzienniku, komunikacja elektroniczna.cały rokDyrektor, Wicedyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy, wszyscy pracownicy Ośrodka
Włączanie rodziców do współpracy. Wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych. Zachęcanie rodziców  do wspólnego analizowania osiągnięć ucznia i planowania jego rozwoju.cały rokDyrektor, Rada Rodziców, wychowawcy klas.
Prowadzenie „Szkoły dla rodziców”.cały rokJ. Kuryś-Skrzypczak
Kurs PJM dla rodziców.cały rokS. Kasprzak
Koordynacja pomocy materialnej dla uczniów.cały rokJ. Kuryś-Skrzypczak, E. Majerczak
Organizacja i udział w imprezach o charakterze integracyjnym – spotkania świątecznie i okolicznościowe, wspólne wyjścia      i wycieczki.cały rok  Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Ośrodka.
Organizacja i udział w festynach  środowiskowych, imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.  cały rokNauczyciele i pracownicy Ośrodka, Samorząd Wychowanków, Rada Rodziców, dyrektor, Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
Organizacja „Wspólnego kolędowania z rodzicami i dziećmi ze szkoły podstawowej”.grudzień 2022 r.E. Jagiełka, E. Lembicz, M. Osses, Rada Rodziców
Organizacja spotkania świątecznego21 grudnia 2022 r.M. Spychała, E. Jagiełka oraz zespół, Rada Rodziców
Organizacja Święta Ośrodka (Piknik Rodzinny).26 maja 2023 r.A. Surmacz oraz zespół, Rada Rodziców
Praca uczniów w „Społem”, Samorządzie wychowanków, wolontariacie.cały rok B. Derdak, M. Mikuła, D. Wasilewska, M. Spychała
Kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanieUdział młodzieży w obchodach świąt państwowych, lokalnych oraz szkolnych.cały rokDyrektor, wicedyrektorzy, opiekun SW, nauczyciele historii i wiedzy  o społeczeństwie.
tożsamości narodowej                i regionalnej.   Przygotowywanie wystaw okolicznościowych. cały rokNauczyciel bibliotekarz, nauczyciele historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie
Udział w projektach i konkursach o tematyce niepodległościowej i patriotycznej.cały rokWszyscy nauczyciele.
Zapewnienie bezpieczeństwa     i higieny pracy ucznia. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli  zgodnie                             z harmonogramem i Regulaminem dyżurów śródlekcyjnych. Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.   Organizowanie szkolenia pracowników w zakresie bhp i opieki nad uczniami (według zapotrzebowania). cały rokDyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, inspektor BHP, Społeczny inspektor pracy
Organizowanie spotkań i pogadanek z lekarzami, specjalistami dotyczących higieny osobistej, profilaktyki, uzależnień.cały rokWicedyrektor A. Józefczak
Rozwiązywanie problemów wychowawczych i planowanie działań zapobiegawczych.Przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom oraz dbałość o kulturę słowa – organizowanie spotkań z psychologiem i pracownikami Policji.cały rokWszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
Obszar: Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce szkolnej i baza Ośrodka
Korzystanie z technologii informatycznej w procesie dydaktycznym.Dobór form i metod nauczani z wykorzystaniem programów      i prezentacji multimedialnych (TIK). cały rokWszyscy nauczyciele.
Stosowanie w procesie dydaktycznym e – podręczników oraz multimedialnych programów edukacyjnych.  cały rokWszyscy nauczyciele.
Udział uczniów w konkursach wymagających zastosowania technologii informatycznej.cały rokNauczyciele informatyki we współpracy  z pozostałymi nauczycielami.
Prowadzenie dziennika elektronicznegocały rokDyrektor,  administratorzy dziennika, wszyscy nauczyciele.
Wykorzystanie biblioteki              jako centrum medialnego.Stosowanie multimedialnego systemu informacji w szkole.cały rok Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły.
Kontynuowanie komputeryzacji zasobów bibliotecznych.cały rokNauczyciel bibliotekarz.
Korzystanie z zestawów komputerowych w świetlicy szkolnej.cały rokWychowawcy świetlicy.
Doposażenie sal lekcyjnych  i pracowni praktycznej nauki zawodu w niezbędne pomoce dydaktyczne. Doposażenie pracowni  i sypialni w internacie.Tworzenie list zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne, wyposażenie wszystkich pracowni w ekrany dotykowe.cały rokWicedyrektorzy
Przeprowadzenie remontów.Naprawy bieżące, remonty.cały rokWicedyrektor 
Obszar: Promocja Ośrodka i współpraca ze środowiskiem lokalnym
Promowanie osiągnięć szkoły  w środowisku lokalnym. Współpraca z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą,    pracodawcami i przedstawicielami zakładów pracy przy    realizacji projektów i konkursów zawodowych, Promocja osiągnięć Ośrodka i jej uczniów na stronie    internetowej, Facebooku, w mediach lokalnych, Organizacja Święta Ośrodka,  udział w Dniach Sąsiada, udział w Wigilii na Śródce, Organizacja Drzwi Otwartych, Udział w Targach Edukacyjnych, Udział placówki w projektach miejskich, ogólnopolskich,   unijnych oraz konkursach i zawodach międzyszkolnych.zgodnie                              z harmonogramem imprez szkolnychNauczyciele i wychowawcy, dyrektor, wicedyrektorzy
Udostępnianie zasobów na rzecz środowiska lokalnego.cały rokDyrektor, wicedyrektorzy
„Noc Muzeów”majWicedyrektor Aneta Józefczak
Promowanie Ośrodka podczas świąt i uroczystości państwowych i lokalnych z udziałem Sztandaru Ośrodka i przedstawicieli młodzieży.cały rokDyrekcja,  Samorząd Wychowanków.

Ewaluacja pracy będzie przebiegała dwustopniowo:  – bieżąca obserwacja realizacji zadań  – na zakończenie roku szkolnego.

Wnioski będą wykorzystane przy tworzeniu Planu pracy na kolejny rok szkolny.

Plan pracy przyjęty przez Radę Pedagogiczną OSW dla Dzieci Niesłyszących w dniu 30.08.2022 r.

Akceptacja Rady Rodziców – 01.09.2022 r.